Close menu
 
Favoriet Recht & belastingen

Overgewicht niet zomaar reden tot ontslag

  • Sander van Riel

Steeds meer mensen lijden aan (morbide) obesitas. Niet alleen is dit van belang voor de volksgezondheid, ook zijn er arbeidsrechtelijke gevolgen. Denk aan een frequenter ziekteverzuim en andere problemen op het werk.

De werkgever heeft een zorgplicht ten aanzien van werknemers met (morbide) obesitas en om die reden kan de werkgever niet zonder meer overgaan tot ontslag. Dit blijkt maar weer eens uit een uitspraak van de Kantonrechter Zwolle van 4 november 2011.

Chronische ziekte

Het gaat in die zaak om een ontslag van een werknemer die aan morbide obesitas leidt. De kantonrechter oordeelt dat morbide obesitas een chronische ziekte is en dat de werknemer als gevolg daarvan arbeidsongeschikt is, waardoor het opzegverbod bij ziekte geldt. De werkgever zal dan bijzondere omstandigheden aan moeten tonen die het ontslag toch rechtvaardigen. Deze zijn volgens de kantonrechter niet aan de orde.

De kantonrechter overweegt verder dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan om de werknemer de kans te geven op verbetering. Daarnaast had de werkgever eerst een minder zware sanctie moeten opleggen, zoals het opschorten van loon. De gesprekken die de werkgever heeft gevoerd, waren ook meer uit bezorgdheid dan dat hier een duidelijke waarschuwing aan de werknemer werd gegeven dat het overgewicht leidde tot disfunctioneren.

Dit is te laat door de werkgever aan de werknemer aangegeven. Daarnaast is de werknemer wel degelijk gestart met afvallen, hetgeen nog steeds (succesvol) verloopt. De werkgever had de werknemer hierin juist kunnen ondersteunen. De kantonrechter wijst het ontslag dan ook van de hand.

Uitspraak niet verrassend

De uitspraak is naar mijn mening niet verrassend. Enerzijds heeft de werkgever immers een vergaande zorgplicht en anderzijds kan enkel een werknemer met morbide obesitas worden ontslagen als bijzondere omstandigheden zich voordoen. Daarvan is geen sprake.

Ditzelfde kan overigens gelden bij een alcoholverslaving, waarbij een werknemer ook niet zomaar worden ontslagen, zo blijkt onder meer uit de uitspraak van de Kantonrechter Haarlem van 14 september 2011.

Anders was de uitspraak van de Kantonrechter Tilburg van 23 september 2011 waarin wel een ontslag van een werknemer met morbide obesitas werd geaccepteerd, vanwege het veelvuldig uitvallen van de werknemer wat leidde tot forse organisatorische problemen. Bovendien had de werkgever de nodige inspanningen geleverd voor de reïntegratie en verzuimbegeleiding van de werknemer. Wel gaf de kantonrechter de werknemer een ontslagvergoeding, vanwege het feit dat de werkgever de werknemer onvoldoende op het risico van ontslag had gewezen.

Aantonen bijzondere omstandigheden

Van belang is dus dat de werkgever bijzondere omstandigheden moet aantonen om onder het opzegverbod bij ziekte uit te komen. Ook moet hij voldoende inspanningen ondernemen om de werknemer te ondersteunen en bovendien moet de werknemer voldoende gelegenheid te zijn geboden om zichzelf te verbeteren.

Ten slotte moet de werkgever de werknemer duidelijk erop wijzen dat een eventueel ontslag kan volgen. Handelt de werkgever niet op deze wijze, dan kan dit leiden tot afwijzing van het gewenste ontslag of tot het toekennen van een (hoge) ontslagvergoeding aan de werknemer.

Mr. S.A.J. van Riel is advocaat arbeidsrecht bij Maes Staudt Advocaten nv te Eindhoven.

Bron: FD
 
Reageer als eerste op dit bericht!

Bel gratis met 0800 - 666 666 7 voor hulp met inloggen