Close sub menu
FDMG Logo

FD Mediagroep:
Copyright Statement 2021

Los van de copyright-bepalingen die hierna volgen, zijn op het gebruik van de websites van FD Mediagroep B.V. en zijn dochtermaatschappijen Het Financieele Dagblad B.V., Business Nieuws Holding B.V., FD Business B.V. (o.a. Energeia, de Jurist.), FD/IP Nederland B.V. (Pensioen Pro) en ESB B.V. (hierna tezamen: ‘FD Mediagroep’) tevens de Algemene Voorwaarden Abonnementen, Diensten en Registraties van toepassing.

 1. Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, infographics, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen, merknamen) van deze website (of app) rusten intellectuele eigendomsrechten. Die intellectuele eigendomsrechten berusten exclusief bij de FD Mediagroep of bij derden waarmee FD Mediagroep daartoe een overeenkomst heeft gesloten. Door het gebruik van deze website verkrijgt de gebruiker op geen enkele wijze enig dergelijk recht. Op geen enkel moment is sprake van een overdracht van een intellectueel eigendomsrecht.

  N.B. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat deze copyright-bepalingen ook gelden voor alle papieren publicaties van FD Mediagroep. Overal waar in dit Copyright Statement ‘website’ wordt genoemd dient daaronder ook ‘apps’ en andere digitale platforms en/of uitingen te worden begrepen.

 2. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van FD Mediagroep dan wel de rechthebbenden niet toegestaan om (delen van) deze website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of anderszins te exploiteren. Hieronder wordt mede, maar niet limitatief begrepen: scannen, in meervoud printen, kopiëren, opnemen, op andere wijze dupliceren, wijzigen, bewerken, vertalen, verhuren, archiveren, rubriceren of indexeren, uitlenen, embedden, opnemen in een frame of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, publiekelijk voordragen, of anderszins openbaar te maken, in welke vorm of op welke manier dan ook, met uitzondering van zoals hieronder beschreven.

 3. Alle informatie met betrekking tot koersen van aandelen, effecten, grondstoffen, valuta en andere beleggingen en intellectuele eigendomsrechten daarop die op de websites en in de media van FD Mediagroep zijn opgenomen behoren toe aan FD Mediagroep, dan wel aan haar licentiegevers.

 4. Op de website worden verschillende handels- en merknamen, logo’s en andere tekens gebruikt, die beschermde woord- of beeldmerken zijn. Het betreft hier zowel merken van FD Mediagroep en met haar in een concern verbonden maatschappijen, als merken van derden die FD Mediagroep op grond van een met die partij gesloten overeenkomst mag gebruiken. Elk gebruik van deze handelsnamen, merktekens of daarop gelijkende symbolen is strikt verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) daarop.

 5. De inhoud van de databanken van FD Mediagroep wordt onder andere beschermd door het sui generis databankenrecht, dat het de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van de inhoud te verbieden.

Overname

 1. Met betrekking tot het overnemen van artikelen, afbeeldingen, of overige content van FD Mediagroep door media met een nieuwsfunctie als bedoeld in artikel 15 van de Auteurswet behoudt FD Mediagroep zich alle auteursrechten uitdrukkelijk voor en daarvoor is derhalve voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van FD Mediagroep.

 2. Van een klein gedeelte van de inhoud of van enkele afbeeldingen van het Financieele Dagblad of de websites mogen door ondernemingen en instellingen fotokopieën worden gemaakt, mits hiervoor een betalingsregeling is getroffen met Stichting Reprorecht. Het interne gebruik van artikelen in bijvoorbeeld digitale of papieren knipselkranten of op intranet is uitsluitend toegestaan mits hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van, en een betalingsregeling is getroffen met FD Mediagroep.

 3. Het automatisch lezen en kopiëren van content ('scrapen') op de websites van FD Mediagroep is uitdrukkelijk niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Uitsluitend partijen die een licentie hebben gesloten met FD Mediagroep en voldoen aan alle overige verplichtingen mogen de websites van FD Mediagroep scrapen en de content op de gelicentieerde wijze gebruiken.

 4. Deeplinking of het op een andere manier verwijzen naar artikelen of diensten van FD Mediagroep (bijvoorbeeld in social media) is slechts toegestaan onder de voorwaarde, dat alleen de titel van het artikel op de website wordt weergegeven. In geen enkel geval is het toegestaan om een ‘betaalmuur’ of andere manieren van content-beveiliging te omzeilen of uit te schakelen. Gebruik van de RSS-feeds die door FD Mediagroep op de websites worden aangeboden is wel bij voorbaat toegestaan.

 5. Toestemming voor overig papieren en/of digitaal hergebruik dient vooraf schriftelijk bij FD Mediagroep te worden verkregen. Een licentie zal altijd zijn beperkt tot bepaalde soorten gebruik en FD Mediagroep zal hiervoor een vergoeding vragen. Voor meer informatie, de voorwaarden en toestemming voor hergebruik, kunt u contact opnemen met het archief (via archief@fdmediagroep.nl).

 6. Indien u op verdergaande wijze gebruik wilt maken van de redactionele onderdelen van de websites of media van FD Mediagroep, kunt u FD Mediagroep verzoeken om een licentie. FD Mediagroep is gerechtigd voorwaarden en beperkingen aan dergelijke licenties te stellen.

Aansprakelijkheid

 1. Indien blijkt dat u de intellectuele eigendomsrechten van FD Mediagroep schendt of heeft geschonden, dan dient u alle schade die FD Mediagroep als gevolg daarvan heeft geleden aan FD Mediagroep te vergoeden. Deze schade wordt geacht tenminste gelijk te zijn aan de vergoeding die FD Mediagroep bedingt van partijen met wie zij een licentieovereenkomst sluit, over de periode van het onrechtmatige gebruik, te vermeerderen met alle door FD Mediagroep gemaakte kosten, inclusief volledige juridische kosten.

 2. Voor zover het bepaalde betrekking heeft op intellectuele eigendomsrechten van aan FD Mediagroep en/of aan FD Mediagroep gelieerde vennootschappen en/of ondernemingen dan wel haar leveranciers zijn deze bepalingen en bedingen aan te merken als derdenbedingen als bedoeld in artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek, waarop door die partijen rechtstreeks een beroep kan worden gedaan uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden.

 3. FD Mediagroep behoudt zich het recht voor om, met alle mogelijke middelen, eventuele inbreuken op haar intellectuele eigendomsrechten op te sporen en daartegen langs juridische weg op te treden.

Toelichting op Copyright statement FD Mediagroep

Hieronder lichten wij graag toe op welke manieren gebruikers inhoudselementen van de website van FD Mediagroep mogen gebruiken en voor welke typen gebruik een aanvullende licentie nodig is.

U mag:

 • Onze inhoud lezen/bekijken voor persoonlijk gebruik op elk apparaat dat compatible is met onze websites en apps (dit kunnen zijn: uw PC, laptop, smartphone, tablet of ander mobiel apparaat);

 • Onze inhoud op dat apparaat opslaan voor persoonlijk gebruik;

 • Enkelvoudige kopieën maken van artikelen voor uw eigen persoonlijke gebruik;

 • Linkjes delen naar artikelen met de door FD Mediagroep aangeboden ‘Delen’-functionaliteit en RSS-feeds.

Behalve op de manieren zoals hierboven weergegeven mag u inhoud van FD Mediagroep niet gebruiken. U mag de content dus niet verder distribueren en ook niet publiceren in andere media zoals websites, nieuwsbrieven of intranet.

 1. Consumenten: individuele gebruikers mogen incidenteel een kopietje van een artikel maken of de tekst van een artikel doorsturen via e-mail. Dit gebruik valt onder de zogenaamde Thuiskopie-regeling.

 2. Zakelijke gebruikers: van een klein gedeelte van de inhoud of van enkele afbeeldingen van de websites mogen door medewerkers van ondernemingen en instellingen incidenteel (foto)kopieën worden gemaakt, mits hiervoor een betalingsregeling is getroffen met Stichting Reprorecht.

Wij begrijpen heel goed dat Internet-gebruikers informatie willen delen met anderen. Daarom staan we beperkte herpublicatie en distributie van inhoud van FD Mediagroep toe zoals hieronder weergegeven. Voorwaarde is dat hiermee geen substituut voor de eigen producten van FD Mediagroep wordt geboden. Een substituut is een product of dienst die de behoefte van andere gebruikers beperkt om te betalen voor FD Mediagroep-inhoud of die omzet genereert die ten koste gaat van de mogelijkheid voor FD Mediagroep om zelf omzet te genereren met die inhoud. FD Mediagroep behoudt zich het recht voor om zelf te bepalen of sprake is van een substituut of niet.

Mits u geen substituut creëert voor de producten en diensten van FD Mediagroep mag u het volgende doen:

 • Online publiceren van de originele titel (‘headline’ of ‘kop’) van een artikel en een link naar het artikel op de website van FD Mediagroep, inclusief de eerste 150 karakters van het artikel;

 • Doorsturen naar anderen van de originele titels, links en eerste 150 karakters van elk artikel;

 • Downloaden en bekijken van onze RSS-feeds en gebruiken van RSS-feeds ten behoeve van derden, binnen een organisatie of extern op een website, onder de volgende voorwaarden:

  • De RSS-feed wordt uitsluitend gebruikt voor toegang via een webbrowser;
  • De RSS-feed wordt als geheel gepubliceerd, zoals die door FD Mediagroep ter beschikking wordt gesteld, dus titel, link, maximaal 150 eerste karakters van artikel en link naar het artikel op de website van FD Mediagroep;
  • Bronvermelding bij de feed, in vorm: © Het Financieele Dagblad 2021;
  • Geen archivering van de feed of delen van de inhoud;
  • Geen gebruik van logo’s van FD Mediagroep of specifieke merken van FD Mediagroep.

Zoals hierboven al aangegeven mag u geen hele artikelen en/of foto’s herpubliceren of distribueren, anders dan via de door FD Mediagroep ter beschikking gestelde deel-mogelijkheden. Samenvatten van artikelen is wel toegestaan, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan:

 • Er staat een duidelijke en volledige bronvermelding bij de samenvatting, bestaande uit minimaal:

  • Naam uitgave, volledige titel van het oorspronkelijke artikel, naam journalist, publicatiedatum en link naar het oorspronkelijk artikel van FD Mediagroep;
 • Duidelijke vermelding van de naam van de persoon die de samenvatting heeft gemaakt;

 • De samenvatting is niet automatisch gecreëerd op basis van technologie, maar is door een natuurlijk persoon gemaakt.

 • De samenvatting vormt geen substituut voor de eigen producten en diensten van FD Mediagroep, noch vormt de verzameling van samenvattingen die u maakt een bedreiging voor de exploitatie van de media van FD Mediagroep; geen enkele persoon of organisatie mag op enige verschijningsdatum meer dan 10 artikelen samenvatten en publiceren uit een uitgave van FD Mediagroep;

 • Er mag in de samenvattingen geen promotie worden gemaakt voor producten, diensten, merken of bedrijven;

 • De strekking van het artikel mag niet anders worden weergegeven dan in het oorspronkelijke artikel;

 • Indien FD Mediagroep u meldt dat u samenvattingen maakt, publiceert en/of distribueert die niet voldoen aan de bovengenoemde uitgangspunten, dan dient u hier direct mee te stoppen en de mogelijkheid om samenvattingen te mogen maken vervalt direct tenzij u met FD Mediagroep tot een overeenkomst komt over het gebruik van inhoud van FD Mediagroep producten en diensten.

 • Overname van delen van artikelen is uitdrukkelijk niet toegestaan.

NB De hierboven genoemde voorwaarden voor het delen, herpubliceren of samenvatten gelden uitsluitend voor de tekstuele content van FD Mediagroep en expliciet niet voor door FD Mediagroep gelicentieerde inhoud van derden, zoals foto’s en artikelen van (foto)persbureau en freelance makers (waaronder opiniebijdragen in de FD Mediagroep publicaties en de ESB-artikelen) en beurskoersen. Deze mogen onder geen beding worden overgenomen, gepubliceerd, gedistribueerd of samengevat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

Wanneer u een link wil opnemen naar de inhoud van FD Mediagroep, lees en volg dan de onderstaande regels en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Een site of dienst die linkt naar inhoud van FD Mediagroep:

 • Geeft duidelijk aan wie de bron van de inhoud is, bijvoorbeeld FD.nl, Energeia.nl, de Jurist.com, PensioenPro.nl of ESB.nu;

 • Mag geen logo gebruiken van FD Mediagroep of één van zijn merken;

 • Mag linken naar de homepages van de sites van FD Mediagroep en indien wordt gehandeld volgens de beleidsregels op deze pagina’s mogen ook deeplinks naar artikelen worden gebruikt bestaande uit de titel en maximaal de eerste 150 karakters van het artikel onder voorwaarde dat de betaalmuur niet wordt ontweken;

 • Mag niet linken naar FD Mediagroep-inhoud indien het doel of gevolg van het aanbrengen van de linkjes het vormen van een substituut voor de diensten van FD Mediagroep is;

 • Mag niet de indruk wekken dat FD Mediagroep de site, dienst of producten van de aanbieder ondersteunt of aanbeveelt;

 • Mag geen verkeerd beeld geven van de relatie met FD Mediagroep of verkeerde informatie geven over FD Mediagroep;

 • Mag geen site of dienst zijn die inbreuk maakt op enig auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht of die zich op enige andere wijze niet aan de relevante wet- of regelgeving houdt;

 • Mag geen site of dienst zijn die FD in een slecht daglicht plaatst of anderszins afbreuk doet aan de betrouwbaarheid en goede naam en faam van FD Mediagroep.

U mag niet afwijken van het toegestane gebruik zoals hierboven beschreven, tenzij u daarvoor de juiste licentie aanschaft (zie onder). U mag in ieder geval nooit:

 • Uw persoonlijke toegangsgegevens tot een dienst delen met anderen. Inlog-gegevens zijn persoonsgebonden en misbruik daarvan is in strijd met onze Algemene Voorwaarden voor Abonnementen. Middels een automatisch proces controleert FD Mediagroep op het delen van accounts en, indien nodig, treedt FD Mediagroep daartegen op.

 • Verwijderen van het copyrightstatement onder artikelen van FD Mediagroep.

 • Gebruik van spidering technologie of andere datamining-technologie om FD Mediagroep sites of apps te doorzoeken, content op te halen of ernaar te linken

 • Het maken van een database in elektronische of gestructureerde handmatige vorm door het systematisch en/of regelmatig downloaden, cachen, printen en opslaan van alle of een deel van de inhoud van FD Mediagroep sites of apps (door spidering of op andere wijze).

 • Gebruik of poging tot gebruik van FD Mediagroep-content die niet binnen uw licentie of abonnement toegankelijk is.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande of anderszins over het copyright-beleid van FD Mediagroep dan kunt u altijd contact opnemen met ons via copyright@fdmediagroep.nl.

image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie