Meest gelezen

33 reacties

Het blijft een lastig dossier. Ben het wel met Paul eens dat de situatie van jongeren niet gaat verbeteren als vast werk minder vast wordt. Dan krijgen meer jongeren een vaste baan, maar de baanonzekerheid blijft.

De vraag is hoe erg dat is. Ik heb liever werkzekerheid dan baanzekerheid. En voor de perioden van werkloosheid tussen twee banen in een goede inkomensverzekering.

Feitelijk gezien is de beste sociale zekerheid een soepel draaiende arbeidsmarkt. Da's in ieders belang, werknemers en werkgevers. De vakbonden kunnen wel helemaal verguld zijn met het huidige stelsel, ik denk dat we allemaal veel beter af zijn als banen een stuk toegankelijker worden.

R. Zwakenberg

Je moet naar flexibilisering binnen je vaste baan. 10 tot 12 uur werken per dag als het druk is (zonder allerlei toeslagen) en 4 tot 6 uur werken per dag als het rustig is. Samen zorgen voor continuïteit van het bedrijf. Van de werkgever wordt dan wel gevraagd om duidelijk aan te geven of hij continuïteit of winstgevendheid het belangrijkst vind.

H.F. Meijer

Heer Meijer, ik denk dat dat bij veel organisaties al kan, overwerk wordt niet betaald, maar daar staat tegenover dat je in rustige tijden bijtijds naar huis mag (of thuis mag werken).

En een werkgever vindt zowel winstgevendheid als continuiteit belangrijk.

R. Zwakenberg

Waar het in dit soort discussies altijd mis gaat is het waarderen van kansen en gevolgen (stochastiek). Dat blijkt m.i. ook hier door de noodzakelijke ‘flexschil’ gelijk te stellen aan de eenmalige conjuncturele wijziging van de productie.

Je kunt ook de zekerheid van een vaste baan met bijbehorend sociaal vangnet niet vergelijken met de onzekere inkomen van een ondernemer. Iets waar iedereen met een vast dienstverband als vanzelfsprekend van uitgaat. Dus is het onzinnig om te stellen dat een ondernemer de zelfde beloning moet krijgen voor een geleverd product als iemand in vaste dienst.

Daar staat tegenover dat je een zelfstandige ook onderuit moet laten gaan als het slecht gaat (Amerikaanse toestanden). Dit is inderdaad het einde van de verzorgingsstaat, door velen betreurd, maar het heeft ook voordelen. Zo sluit het beter aan bij de mondiale ontwikkelingen en kunnen de grenzen open. Vluchtelingen zijn dan welkom.

G. Reuderink

Paul de Beer is zelf ook weinig creatief. Blijkbaar zijn ZZP-ers een probleem op zich geworden. Een probleem wat je oplost door het de ZZP-er zo moeilijk mogelijk te maken.

Het echte probleem is dat bedrijven behoefte hebben aan een grote flexibele schil. Een bijkomstigheid is dat sommige bedrijven vooral uit zijn op zo goedkoop mogelijk personeel. Een goed voorbeeld zijn nog altijd de pakketbezorgers van TNT-post. Nul komma niks eigen inbreng in de werkzaamheden, maar wel moeten werken als zelfstandige voor een vastgestelde prijs per pakket.

Er zijn twee soorten ZZP-ers: zei die nooit meer in loondienst willen en zei die juist liever in loondienst willen. Die eerste groep moet met gewoon met rust laten. Deze mensen zijn in het algemeen prima in staat hun eigen broek op te houden. Het kabinet moet aan de slag met de groep mensen die geen ZZP-er willen zijn.

Misschien is 30% flexibele schil inderdaad te veel. Dan zou je er naar toe moeten dat bedrijven dus meer mensen in vaste dienst gaan aannemen. Maar dus zonder de ZZP-er zwaarder te belasten. Laat de bedrijven maar een premie betalen voor elke flexkracht die ze inhuren. Die premie moet dusdanig zijn dat het voor bedrijven niet meer loont om enkel vanuit korte termijn finaciële overwegingen een flexkracht in te huren, in plaats van iemand in dienst te nemen. Vrijstelling voor de eerste 10% flexkrachten.

En ja, dat is een administratieve last voor bedrijven, maar ze zijn zelf schuldig aan de verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Bovenstaande neemt niet weg, dat zekerheden van de mensen in loondienst met een vast contract ook voortdurend tegen het licht gehouden moeten worden.

Ir. C. van der Vliet

Nederland is geen eiland en als de bemoeizucht en betutteling niet stopt verhuizen veel bedrijven gewoon naar duitsland of nog verder. Wat achterblijft zijn ambtenaren en werklozen. Staat en bonden maken van dit land het liefst een nieuwe DDR.

C. von Zelst

Kijkend naar alle risico's, verplichtingen en lasten die op een werkgever zijn gestapeld, zouden politici dan zelf werkgever willen zijn? Als men dat van die kant benadert zou er wellicht een meer vruchtbare discussie ontstaan over de wenselijke inrichting van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid.

B. Mastenbroek

Wat dhr. Mastenbroek schrijft is m.i. ook precies de kern van het probleem.
Hierdoor zijn contracten voor onbepaalde tijd oninteressant geworden (voor het meerendeel van het personeelsbestand). Ondernemers/ bedrijven zoeken dan naar alternatieven. Na elk gevonden alternatief volgt symptoombestrijding - zoals nu weer over de ZZP'ers (die gemakshalve even over één kam wordt geschoren).
Indien de risico's, verplichtingen en lasten minder zwaar op de schouders van de wergever komen te rusten, volgt er automatisch een golf van arbeidcontracten voor onbepaalde tijd ten kosten van de flexibele schil. Een werkgever ziet heuswel de kracht en waarde van (goed) personeel en wil deze wel aan zich binden, het speelveld moet er wel naar zijn.

S. Eissen

Het probleem van de ZZP'er is dat die te goedkoop is. Werkgevers betalen geen premie's en de zzp'er heeft het inkomen niet om die premies alleen op te brengen. Arbeid moet een prijs hebben die is gerelateerd aan een beschavings idee. Als we het goedvinden dat arbeiders in Nederland net zo wonen als in West Papua ( lemen hutten zonder riolering met een dak van bladeren) kan de arbeid nog goedkoper worden dan die nu al is. En is de concurentie met India nog gemakkelijker....
Kortom, steeds verwijzen naar 'mondiale' verhoudingen is een schijnargument.

Te weinig creatieve ideeën omdat de vakbeweging - evenals de politiek trouwens - geen visie heeft op de globalisering en de verschijnselen daaromtrent. Pas als er een visie is ontwikkeld, dan kan de vakbeweging weer verder.

Drs. J.W. Jongejans

Wat een verademing! Het raaskallen van Ton Heerst gisteren wordt gecompenseerd door de nuance van Paul de Beer.

Mr. H.B.M. van Dorst

Het echte probleem is dat bedrijven te grootschalig zijn geworden en we terug moeten naar kleinschaligheid waardoor weer een samenleving ontstaat met diversiteit aan ondernemingen.
Het is zeker lastig om deze transformatie te laten slagen.

G. Kloosterman

'Het goede van zo’n verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid kan zijn dat zzp’ers ook mee gaan betalen aan het sociale stelsel en dat ze duurder worden doordat ze die verzekeringspremie doorberekenen in hun tarieven.'
Hoe komt iemand nu op dit idee ????
Als ik om deze reden mijn tarief moet verhogen met zeg 5 Euro zoekt de opdrachtgever
iemand anders die 5 Euro dan ik goedkoper is.

A. Scheres

Ik ben benieuwd hoe Paul de Beer denkt over flexicurity waarbij flexibele arbeidscontracten worden gecombineerd met goede sociale vangnetten.

R. Krijkamp

@Dhr. van Dorst.

Geheel mee eens. Bovendien vanuit redelijk onverdachte hoek.
Het onderwerp is van nature zwaar beladen, zelfs in een polder.....
Niettemin wordt het niet uit de weg gegaan, alles behalve dat.
Is ook een algemeen belang om de arbeidsmarkt breed op een voor alle partijen zorgvuldige wijze
te hervormen.
Zeker geen sinecure.
Dat polarisatie daarbij niet de boventoon moge voeren. Van gene zijde........, noch van linkse noch van rechtse barbaren.

Drs. R.H.P. Lunsingh

Wij zijn echt niet de enige die op zoek zijn naar nieuwe, duurzame verhoudingen op de arbeidsmarkt. In Duitsland zijn alle politieke partijen ervan doordrongen dat banen met zeer lage lonen niet de oplossing zijn. Dan is weliswaar iedereen aan het werk maar krijg je een binnenlandse vraaguitval en een maatschappij met twee snelheden. Duitsers hebben qua normbesef ook moeite met het verschijnsel 'succesloos hard ploeteren'.
In de VS 'neem' je dan gewoon een tweede baan. Maar ook in de VS proberen ze de American Dream wat breder realiseerbaar te maken zoals met belastingvrijstelling voor de laagstbetaalden en ObamaCare. Vooralsnog is dit geen doorslaand succes gezien de grootschalige armoede.

L. Bodelier

Tja. Er is nog een probleem als wij het over de ontslagkosten hebben waar een werkgever mee wordt geconfronteerd. De wet van 1 juli gaat dat niet eenvoudiger maken en zal werkgevers nog voorzichtiger maken in het aannemen van vast personeel.
Overigens betalen zelfstandigen wel belasting en sociale lasten en ik zie de aftrek als een risicovergoeding, omdat er geen uitkering is wanneer er geen werk is.

G. Schippers

Genuanceerd verhaal van de Beer. Maar toch ietwat te voorzichtig richting arbeidsmarkt.
Bedrijven beloeren elkaar en zijn gevangen in het systeem. Bedrijven welke niet innovatief genoeg (kunnen/mogen !) zijn worden 'genoodzaakt' te concurreren op arbeidsvoorwaarden. (b.v. de bouw) Veel bedrijven welke op de binnenlandse markt aangewezen zijn doen dat terwijl de noodzaak van het snijden in arbeidsvoorwaarden niet aanwezig is. Ondermijnt wel vooral onze totale koopkracht.
Prijsafspraken mag niet meer maar heel wat bedrijfjes snakken er naar als er een bodem komt in prijsvorming. Zou de leefbaarheid in veel gemeenschappen ten goede komen.
Merkwaardig is waar het wél zou kunnen om de prijzen laag te houden, zoals de sociale huursector, vanuit de overheid wooncorporaties gedwongen worden huren kunstmatig te verhogen waardoor de koopkracht van deze grote groep weglekt naar de schatkist..

Niet alleen zzp-ers moeten gaan meebetalen aan het sociaal vangnet ook het bedrijfsleven moet dat weer meer gaan doen. (Jaap van Duijn in 't FD juli '13: Sinds begin jaren 80 zijn de belastingbijdragen voor het bedrijfsleven verminderd en de de lasten daardoor voor burgers verzwaard)
Veel zzp-ers gebruiken hun belastingvoordelen niet alleen om het gesubsidieerde hoofd boven water te houden maar ironisch genoeg ook om er hun concullega's mee te beconcurreren met lagere tarieven. Dat is de tol die ze moeten betalen als ze zich op een concurrentiemarkt gaan begeven.

J. Luster

Vakbonden zijn technisch failliet, dat is het probleem van de Hr. Heerts

T. van Stokkum

Pff De meeste reacties scheren de ZZP'er weer over een kam, goedkoop, niet verzekerd en alleen concurerend op prijs.

De populatie ZZP is te divers om dit te doen, waardoor elke maatregel doel mist.

Daarnaast ontbreekt een visie op de toekomst en hoe daar te komen en welke maatregelen dit mogelijk maken. Elke suggestie momenteel is gedreven door het geleden, niet door de visie waar we heen willen met zijn allen. Achteruitkijkspiegel politiek gaat ons hier niet redden.

Ik wordt wat moedeloos als de ZZP'er (die niet bestaat) gekilled moet worden omdat deze te goedkoop is door de belastingvoordelen. Pff die ZZP'er mag dus wel het risico dragen maar daar geen reward voor hebben? Tja, dan maar aan de staatsruif? Een ieder heft gezien hoe goed dat werkte in het voormalige Oostblok.

M.T. Scholte

Nog niet zo lang geleden werd gelanceerd dat zzp stond voor zelfstandige zonder poen. Dat lijken een hoop mensen weer volledig vergeten. Het juridische systeem dat na 1950 werd opgebouwd, is bedoeld om te voorkomen dat mensen onder een minimuminkomen zakken en tegen elke vergoeding werk aannemen. De mensen die nu roepen dat het stelsel onhoudbaar is, willen terug naar de sociale verhoudingen van begin 20e eeuw en ook naar die inkomens- en bezitsverhoudingen. Het betekent ook terugkeer naar die politieke verhoudingen, meer confrontatie en ontwrichting van de moderne samenleving.

Verleden week riepen werkgeversorganisaties en de VVD dat we af moeten van het gangbare arbeidsvoorwaardenoverleg. Ze verwezen er daarbij naar dat het grote aantal mensen, dat als zzp-er 'wil' werken de verhoudingen op de arbeidsmarkt heeft veranderd. Ze bedoelen, dat de vakbeweging, die na vele jaren nullijn nu weer verbeteringen wil, zich koest moet houden en geen poot heeft om op te staan.

Heerts doelt met zijn (dis)kwalificaties met name op deze woordvoerders van werkgevers en werkgeverspartijen, niet op zzp-ers zelf. Het misverstand daarover wordt nu door allerlei figuren tegen de FNV uitgespeeld. Dat neemt niet weg dat Heerts feitelijk terecht waarschuwt tegen het oprukken van “the working poor”, mensen die heel hard werken zonder te beschikken over minimale bestaansvoorzieningen. Ook hier lijken veel voorstanders van te zijn, die vooral roepen dat het toch niet te stoppen valt.

Paul de Beer zou met name op dit punt wel eens wat meer historisch bewustzijn aan de dag leggen. Een nieuwe ronde verslechtering van arbeidsvoorwaarden en sociale voorzieningen voor de onderkant van de Nederlandse samenleving, zal on beslist geen goed doen.

W. Combrink

1 ding weten we zeker geen enkele organisatie ook de vakbeweging kan zich permitteren niet aan te passen. De keuze is aan de bonden vasthouden aan rechten die in het verleden zijn opgebouwd en hiermee onze totale welvaart op het spel zetten of aanpassen aan een nieuwe realiteit. Niet alleen bij bedrijven die internationaal moeten concurreren is er een noodzaak voor aanpassingen. Ook binnen het onderwijs zit er een groot leger van babyboomers die niet echt willen aanpassen en het wel best vinden met hun riante pensioen in het vizier. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs en jonge docenten die graag met nieuwe ideeen aan de bak willen en een nieuwe generatie willen opleiden. Op dit moment blijven dankzij de goede rechten veel niet goed fucntionerende docenten zitten waar een school niet vanaf kan. De maatschappelijke schade hiervan is enorm.

De vakbeweging heeft veel bereikt het wordt nu tijd de bakens te verzetten en het maatschappelijk belang voorop te stellen ipv rechten van werknemers. Als werknemers goed hun best doen zich blijven aanpassen en bijscholen is er geen probleem. Voor werknemers die niet hun best doen, zich blijven ontwikkelen en aanpassen en door hun matige prestaties schade aan maatschappij en bedrijven veroorzaken is er wel een probleem. Teveel van hen voelen zich nu comfortabel en organisaties weten zich geen raad met hen. Een wat minder sterke positie kan heel motiverend werken.

Op dit moment zijn jongeren en werklozen de klos.

H.M.M. Molenaar

@ Dhr. Bodelier 10.05.
Een belangrijk deel van de amerikaanse bevolking zit rond en onder de armoedegrens: dat geeft reeds jaren een grote druk op de factor consumptieve besteding van de bevolking als geheel;
met als gevolg een duidelijk achterblijven van economische groei mogelijkheden
@ Dhr. Combrink 11.34.
Uw waarschuwing vertaal ik als een waarschuwing voor amerikaanse toestanding; zeker niet denkbeeldig en feitelijk is een ontwikkeling in Nederland (zelfs Duitsland) reeds een aantal jaren geleden in gang gezet.
@ Dhr. Molenaar 11.45.
Uw pleidooi voor hervorming is geheel terecht en niet genoeg nadruk kan daarbij gelegd worden
op evenwichtige benadering van grote veranderingen voor delen van de arbeidsmarkt in hun onderlinge samenhang en voor de diverse groepen van de samenleving, van jongeren tot en met ouderen, van werkgevers tot en met werknemers, actieven en inactieven

Drs. R.H.P. Lunsingh

De verplichtingen van een werkgever zijn nu te hoog en dan moeten we denken aan het twee jaar doorbetalen bij ziekte en bij ontslag van werknemers. Als de politiek hier nu eens het mes in zet, zal het aantal zzp'ers vanzelf dalen of niet toenemen. Ik ben er van overtuigd dat een werkgever nog steeds gebaat is met continuïteit van arbeid van ervaren krachten.
Nu hoor je kleine werkgevers zeggen: ik neem geen mensen meer in loondienst vanwege de hoge verplichtingen.

C.L. Bos

Mooi verhaal, meneer Combrink! Er zijn teveel FD lezers die zich warm voorstander betonen van working poor omdat dat nu eenmaal de trend is. Belachelijk en historisch onjuist. De Verenigde Staten zijn inderdaad het afschrikwekkend voorbeeld wat er gebeurt met een maatschappij die working poor geen probleem vindt. Steeds grotere groepen zakken door de armoedegrens. Sommige werkengevers, zoals Wall Mart, betalen hun werknemers zo weinig dat ze aangewezen zijn op voedselbonnen om dagelijks te kunnen eten. Honger is in de VS een normaal verschijnsel geworden. Het is een trend die de Halbe Zijlstra's van deze wereld graag najagen. (Lage lonen zijn zo goed voor de exportpositie van ons land).

De wal kan het schip weleens gaan keren.De vakbonden, die in de VS al decennia een marginale rol spelen, winnen aan nieuwe leden en aan nieuw elan. Steeds meer staten dwingen een hoger minimumloon af. Het is allemaal nog pril, maar ook steeds meer conservatieve republikeinen beginnen zich eindelijk achter de oren te krabben en vragen zich af of de steeds grotere oneigenlijk economisch wel zo wenselijk is. Antwoord: nee.
Wat in de VS gebeurt, komt steevast naar Nederland. Nu nog gloriëren de bashers van de vakbond. Wie weet, zijn ze druk bezig zich diep in het eigen vlees te snijden. Over enkele jaren weten we het antwoord

Dr. C.A.M. Wijtvliet

Leuk die academische discussies over de arbeidsmarkt, maar wat willen werknemers (jong en oud) zelf? Net zoals jongeren weinig interesse meer lijken hebben in het bezit van een mooie auto, lijkt ook het animo voor een vaste baan af te nemen. Zelf ondernemen, met kennis de boer op als "knowmad", 3 dagen werken en met minder luxe genoegen nemen, etc. En de oudere werknemer? Die lijkt niet onwelwillend te staan tegenover wat minder hard werken tegen een lager salaris. En waarom willen we dit allemaal? Wat zijn de drivers en hoe gaan die de arbeidsmarkt van morgen verder vormgeven. Dat zijn vragen waar een moderne vak- en werkgeversbond zich mee bezig moet houden. En niet dat geneuzel over het behoud van de verzorgingsstaat of het goed en kwaad van ZZP'ers.

De heer de Beer praat dan wel over creatieve ideeën, maar ik lees er niets over. Ga als bond eens in dialoog met de arbeidsmarkt en laat die oude dogma's los. Vraag en luister! En denk vrij over kansen en mogelijkheden. De tijd gaat verder, dingen veranderen en verander mee. Beweeg in plaats van anderen te verhinderen vooruitgang te maken. Omarm het heden en sta open in plaats van werkgevers te ZZP'ers te verdenken overal een slaatje uit te slaan. De arbeidsmarkt wordt flexibeler en moet ook flexibeler worden en bedenk dan nog eens hoe je als bond de werkenden in deze nieuwe markt kan bedienen.

Ir. W.J. Tjaberinga

Waarom luidt de kop van dit artikel niet:

HOOGLERAAR PLEIT VOOR AFSCHAFFING VAN ZELFSTANDIGEN AFTREK

Hij zegt het letterlijk zo. En minder genuanceerd dan Ton Heerts.

H. Naman

Het overgrote deel van de ZZP-ers wil niets liever dan een vaste baan. De oorzaak waarom deze mensen ZZP-er zijn is het starre arbeidsrecht. Als werkgevers eenvoudiger en goedkoper van personeel af kan, zullen zij sneller mensen aannemen. Wat ook voor werkgevers is het prettiger te kunnen werken met "eigen" mensen om wat op te bouwen.

Het probleem is alleen een aantal grote bedrijven waar managers om carriëre redenen mensen willen ontslaan. Dat voorkom je niet op met een flexibele arbeidsmarkt.

In het veelal verguisde Amerikaanse systeem is de verhouding werkgever - werknemer uiteindelijk veel evenwichtiger. Niet alleen de werkgever kan dezelfde dag nog van zijn werknemer af (let wel : de meeste mensen hebben gewoon regelingen in hun individuele arbeidscontracten staan), dit geldt ook andersom. De werknemer komt 's morgens binnen en start in de middag bij een nieuwe werkgever. Dus werkgevers moeten ook altijd perspectief bieden voor haar werknemers, anders krijgen ze geen mensen en vertrekt de rest.

M. Vijn

@Heer Wijtvliet, een hoger minimumloon is niet zo bijzonder, kunt u zelf ook al eisen. Het is dan aan de werkgever om er in mee te gaan of niet. Als ie het niet wil betalen, even goede vrienden, dan doet ie het werk maar fijn zelf.

R. Zwakenberg

Ton Heerts zei nog iets.
'Gladjakkers in de politiek en rechtse lui als secretaris-generaal Maarten Camps van Sociale Zaken praten al jaren over een voorzieningenstelsel, maar ze vertellen een half verhaal. Ze hebben het bewust niet meer over volksverzekeringen, zoals de AOW, en werknemersverzekeringen, zoals de WIA.'

Daar horen we deze hoogleraar ook niet over.
Het grootste probleem voor werkgevers is dat ze 2 jaar ziekengeld moeten betalen. En als ze eigen risicodrager zijn nog eens 10 jaar. Dus 12 jaar in het totaal. Ongekend in de wereld.
En de burger weet niet dat zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering dan onder het bijstandsniveau zakt. Google maar eens op de WIA krater.
Een werkgever die 12 jaar verplicht wordt die bureaucratie te 'volgen'? Waanzinnig!

U begrijpt het punt niet, meneer Zwakenberg. Het voor u zo dierbare wereldbeeld van uitbuiting en onderdrukking is misschien wel aan het kantelen. De door u zo bewierookte amorele levensinstelling kan wel eens zijn langste tijd gehad hebben.

Dr. C.A.M. Wijtvliet

Het echte probleem is dat de onderhandelingspositie van de werknemers de laatste decennia enorm is verslechtert door stagnerende markten en rationalisatie van de productie. Het enorme aantal werklozen vormt het gewicht aan het been van de vakbeweging om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen en de werkgevers hanteren het flexwerk als wapen om de lonen laag te houden. Wat moet gebeuren is een verlaging van het aanbod van arbeid door middel van een significante arbeidstijdverkorting.Het is in het algemeen tijd voor herbezinning op de vraag of alleen lang en hard werken de juiste invulling is van het korte bestaan op aarde. Met in het achterhoofd de productie van de meest onzinnige diensten en producten met een economische levensduur van slechts enkele maanden rijst vanzelf de vraag naar de zin en het nut ervan. Duidelijk is dat de beschikbare hoeveelheden aan noodzakelijke grondstoffen eindig zijn en er dus sowieso al behoefte is aan een langere economische levensduur van goederen en diensten.Zeker waard de revenuen van dit systeem slechts in handen vallen van een kleine groep lijkt de houdbaarheid op termijn discutabel.

Ing. A. Koornneef

Er wordt onvoldoende duidelijk gemaakt dat de groep met de grootste problemen de veertig plussers zijn zonder vaste baan. Deze komen niet meer aan de bak vanwege het starre arbeidsrecht, dit maakt dat ze bijna verplicht als zzp-er aan de slag moeten. En als je daarnaast iedere keer meer regels gaat invoeren om werkenden "te beschermen" gaat helemaal niemand meer iemand in vaste dienst nemen.

Mr. C.M. Baljon

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.