34 reacties

Tsja, ik heb liever een voor iedereen heel toegankelijke, soepeldraaiende arbeidsmarkt en een goede sociale zekerheid, ook voor iedereen, maar wel los van die arbeidsmarkt.

Links heeft misschien niet altijd in de gaten dat gunstig ogende maatregelen (zoals een minimumloon) in de praktijk niet altijd gunstig uitpakken voor de doelgroep.

Maar goed, het zij zo. Jammer dat de zwakkeren altijd de dupe zijn.

R. Zwakenberg

Ik denk, hoewel koffiedikkijkend, dat deze nieuwe wetgeving een stap vooruit is. Van de stelselwijzigingen die door dit kabinet worden doorgevoerd is naar mijn bescheiden mening deze de meest noodzakelijke. Nu nog even afwachten hoeveel uitvoeringsproblemen er zijn..........

K.J. Hulsebosch

O en nog een: " Als mensen alleen maar van onzeker contractje naar contractje gaan, kopen ze geen huis. "

Ik heb niet de indruk dat de overheid graag wil dat mensen huizen kopen. Een eigen huis is immers veel te veel risico voor de banken en de economie?

R. Zwakenberg

Schaf de ontslagbescherming af,
ruil de transitievergoeding in tegen een opzegtermijn en
haal de zorgtaken weg bij de werkgever,
(doorbetaling bij ziekte en het verantwoordelijk stellen v/d werkgever voor het herstel) en
je zal eens zien hoeveel gezonder de bevolking wordt en
hoeveel vaste banen er opeens worden aangeboden.

T. Zekveld

Als een socialist het woord "fatsoenlijk" gebruikt, bedoelt hij dat een ander voor hem moet betalen.

B. Mastenbroek

Heer Zwakenberg, natuurlijk wil de overheid dat we huizen kopen. Daarom is er een enorme marktverstoring door de overheid die de huren koppelt aan de prijs van koopwoningen en heeft de overheid een hedgefund opgetuigt (NHG) en gaat zij banken redden.. Hoe raak je anders af van het peperduur ingekochte bouwgrond?

Heer Mastenbroek, niet alleen linkse mensen denken zo. Denk eens aan het socialiseren van schulden (=inflatie), redden van banken (=socialiseren verliezen) en de NHG en WSW corporaties. Dat laatste wordt al afgebouwd

J. Smid

Heer Smid, natuurlijk wil de overheid dat we huizen kopen, schijnt op termijn beter te zijn voor de ontwikkeling van wijken. En ja, de locale overheden verdienden aardig aan de verkoop van bouwgrond. Daarmee werden sociale woningbouwprojecten van gesubsidieerd. (wist u dat?)

Overigens zijn er geen banken in NL gered vanwege problemen met koophuizen in NL.

De overheid heeft de banken niet gered om de banken een plezier te doen. Verre van dat. De eigenaren zijn er vrijwel altijd heel dik bij ingeschoten, ze hebben zelf voor de verliezen moeten betalen. De redding van de ING heeft de belastingbetaler geld opgeleverd. De aankoop van ABN AMRO was vanwege nationale sentimenten en was helaas te duur.

DSB is niet gered, de verplichtingen zijn overgenomen door de andere banken (daar is de pijn geleden). SNS is wel gered, maar ook daar heeft men aardig wat pijn geleden.

Voor elke ingreep kijkt de overheid of de kosten opwegen tegen de verwachte maatschappelijke schade. Bij DSB leek de schade te overzien, bij ING zou de schade voor NL economie onoverzichtelijk groot zijn geweest.

R. Zwakenberg

"Een fatsoenlijke arbeidsmarkt" is een totaal leeg begrip. Ieder gebod en verbod wordt door alle partijen enkel en alleen uit eigenbelang gebruikt en misbruikt. Zowel onder werknemers als werkgevers zit een vergelijkbaar procentueel gehalte aan 'boefjes'. Overkoepelende organisaties maken vervolgens graag gebruik van karikaturen van de andere partij om hun positie te framen. En die mooie wet van Asscher zal net zo hard gebruikt en misbruikt worden.

H.P. van der Heijden

"Heeft u straks een lege agenda, na al die wetswijzigingen?" Natuurlijk niet, de heer Asscher krijgt het straks razend druk met het repareren van zijn eerdere wetgeving.

H. Laan

Heer Zwakenberg, de koopwoningmarkt wordt gesubsidieerd door het redden van de banken, een staatshedgefund en een te lage rente; de huiseigenaren worden geholpen door de spaarders.. Enne, wat hebben de overheden met het verdiende geld gedaan en is en heeft de burger daar altijd profijt van gehad?

Heer Zwakenberg, het maakt niet uit vanwege welk feit de banken zijn gered. De redding was er omdat de rente te laag moet blijven, zodoende om de prijzen van activa omhoog te stuwen

Dat aandeelhouders er zijn bij ingeschoten is doodnormaal. Wat niet normaal is dat de houders van gewone obligaties niet hebben mee hoeven te betalen aan de redding.

Het laat mij koud of de redding van de ING geld heeft opgeleverd. ING kon zichzelf redden maar had dan moet krimpen. Waarom is dat erg en waarom wordt van een privaat probleem een publiek probleem gemaakt? Dat is nu juist symptoombestrijding.

Wie heeft bij SNS echt pijn geleden? De achtergestelde obligatiehouders? Die kregen toch een hoge rente? En waar had SNS aan deelgenomen toen ze werd gered? Jawel, aan een pirmamidespel!

J. Smid

Heer Smid, als u stelt dat de overheid de ING en andere banken/verzekeraars gered heeft omdat er anders geen hypotheken meer verschaft kunnen worden dan heeft u een punt. Maar als de grote systeembanken niet gered zouden zijn, dan was het niet kunnen kopen van een woning echt het minst van onze problemen.

Een failure van de ING zou veel meer hebben betekend voor de samenleving dan alleen maar een hogere rente, echt.

Met u eens dat de obligatiehouders ook best hadden mogen boeten, maar dat zou de creditrating van banken behoorlijk hebben aangetast en de rente hebben opgestuwd. Is dat erg? Ik weet het niet, het scheidt het kaf van het koren, de rente zou voor banken met een goede rating iets dalen.

R. Zwakenberg

Heer Zwakenberg, alles draait om schuld !! De banken zijn gered om de rente te laag te houden, ongeacht het risico. Natuurlijk was de hypotheekverstrekking bij het omvallen van een systeembank niet in gevaar gekomen, er zijn immers zat aanbieders. Punt is wel dat die iets duurder zijn en veel minder uitlenen. Veel mensen vinden dat negatief omdat het gevolgen heeft voor de woningmarkt maar je kunt ook zeggen dat in dat geval het risico wordt beperkt. Dat is niet verkeerd.

En natuurlijk had men ook van ABN AMRO een deel van de winsten kunnen vragen, naast het dividend. Ook niet verkeerd.Want heer Zwakenberg, met minder uitlenen kan je buffer verlaagd worden.

J. Smid

Nederland heeft meer rechts nodig en minder links.. Mensen moet je kunnen ontslaan als ze minder nodig zijn, meer beschermen werkt contra productief..

E. Keller

@Dhr. Keller: er zit helaas veel meer aan vast dan alleen makkelijk kunnen ontslaan. Als je meer rechts krijgt, dan krijgt je volgens mij nog meer: Ikke-ikke-ikke, macht en geld. Er moet een goede balans worden gevonden in zoals u zegt "rechts en links".

Wat er moet gebeuren is een volledige hervorming van het arbeidsrecht in combinatie met belastinghervorming. Deze zaken staan niet los van elkaar. Mijns inziens dient het hele stelsel op de schop te worden gegooid. Dat zal helaas nioot gebeuren. Politieke bestuurders willen zoveel mogelijk macht houden en zijn zelfs op Europees niveau bezig om nog meer macht naar zich toe te trekken. Hoe houden politici de macht... door zoveel mogelijk belastingen te innen en deze op basis van eigen inzicht te verdelen of in sommige gevallen weg te geven:)

Het economische model is een glijdende schaal die pas verandert als er veel ernstigere zaken hebben plaatsgevonden.

R. Bakx

Die Asscher snapt nog steeds niet dat heel veel ZZP-ers niet voor bedrijven werken en dus niets met de arbeidsmarkt te maken hebben. Wat een enorme kaasstolp staat er over die man (en zijn ambtenaren weten dus ook van niets?)

Drs. F.P.M. van Dieten

Heer Bakx, helemaal met u eens. Voor grote hervormingen hebben we het nog veel te goed en is de werkloosheid veel te laag. Voor echte flexibilisering van de arbeidsmarkt en een veel grotere toegankelijkheid, voor iedereen, moet de werkloosheid misschien eerst verdrievoudigen voordat ze in Den Haag het licht zien en iedereen een baan gunnen.

R. Zwakenberg

@Dhr. van Dieten, ik denk dat meneer Asscher wel weet dat er meer gedwongen zzp'ers zijn dan mensen die zefstandig daarvoor hebben gekozen.

De meeste IT'ers zijn ook de term zzp'er niet waard. Zij sturen hun cv naar een recruiter en worden vervolgens weggezet bij een bedrijf. Formeel zijn dit zzp'ers en die kiezen er ook wel zelf voor maar in de geest zijn het gewoon mensen die meer willen verdienen door zich als zzp'er te registeren. Maar de meeste zijn zeker geen ondernemers!

Daarnaast zijn een legers met consultants die geen zzp'ers zijn maar een BV hebben. Dit vanwege fiscale redenen.

Mijns inziens hebben werkgevers (ook ik!) gebruik gemaakt van de entitieit zzp'ers om flexibele en goedkopere capaciteit te creëren. Dit is geen waardeoordeel mijner zijds maar laten we wel eerlijk blijven en zaken benoemen zoals ze zijn. Ik denk dat als er een werknemersland van zzp'ers komt dat werkgevers er eventjes profijt van hebben maar op de middellange termijn zullen wij daarvan de zure vruchten plukken.

R. Bakx

Heer Zwakenberg, flexibilisering vraagt van iedereen grote offers, alleen wilt u daar niet aan. Daar zit dan ook het probleem, te weten niet tot in de kern willen hervormen.En dat betreft natuurlijk niet alleen de arbeidsmarkt.

J. Smid

Flexwerk is in feit al vrij oud en heeft destijds in Friesland tot een sociale revolutie geleid waaruit mede de SDAP is voortgekomen.De landarbeiders werden daar in de zomer ingezet en in de winter ontslagen met diepe armoede tot gevolg. Dit nadeel van flexwerk is er helaas nog steeds.
Natuurlijk kan er bij bedrijven een tijdelijke behoefte aan arbeid zijn en kan het te duur zijn om daar vaste banen voor aan te houden. Er zou echter een goed vangnet tegenover moeten staan welke de tijdelijke werknemers van een fatsoenlijk inkomen verzekerd tijdens de perioden van werkloosheid. Helaas in de WWV al enige tijd afgeschaft en de WW sterk ingekort in duur en hoogte waarbij deze voorziening ook nogal eens op een schandalige wijze repressief wordt ingezet. Als flexwerk echt een plek moet krijgen op de arbeidsmarkt moet een betere voorziening worden georganiseerd dan de huidige WW met daarna de bijstandswet met haar schandalige dwangarbeid.Dat dit geld gaat kosten is natuurlijk duidelijk en dat zal dan moeten worden opgehoest door de bedrijven welke de meeste voordeel hebben van het fenomeen flexwerk. Dit zou prima kunnen worden opgelost door een belasting in te voeren op de inzet van flexwerk waarmee dan ook de maatschappelijke kosten ervan zichtbaar zouden worden.Ook kan de WW premie verveelvoudigd worden voor flexwerkers en welke dan wel opgehoest zou moeten worden door de werkgevers.Helaas laat de door Asscher bedachte wetgeving alle mogelijkheden over om flexwerk vooral in te zetten om de lonen zo laag mogelijk te houden wat uiteindelijk een doodlopende weg is. Dit onder verwijzing naar de vele publicaties van Prof. Kleinknecht over dit onderwerp.

Ing. A. Koornneef

Natuurlijk is het slecht dat de W.W. alweer versobert, maar heeft het nu nog zin dat ik er dan ook maar 1 woord aan besteed ????

J.C.M.M. Bertens

Heer Smid, ik weet niet precies welke flexibilisering u bedoeld, maar het zou maar zo kunnen dat ik er inderdaad niet aan zou willen :-)

Maar we hebben het nu over de flexibilisering van de arbeidsmarkt om er voor te zorgen dat het voor iedereen toegankelijk wordt, dat niemand aan de zijlijn hoeft te staan en dat langdurige werkloosheid tot het verleden gaat behoren.

R. Zwakenberg

Heer Koornneef, u noemt precies weer de redenen op waarom al die goedbedoelde beschermingsmaatregelen averechts gaan werken. Belasting op flexwerk, leuk bedacht, maar het neveneffect is nog meer werkloosheid. Hier valt het misschien nog wel mee, maar je hebt landen waar de werkgevers echt helemaal geen lol meer hebben in het inhuren van mensen en waar de werkloosheid onder met name jongeren schrikbarend hoog is.

Het enige wat werkt is dat het voor ondernemers en organisaties weer leuk moet worden om mensen in te huren, da's het enige.

R. Zwakenberg

@Zwakenberg
Eigenlijk zou ik er beter aan doen om niet te reageren op uw wel zeer conservatiever stellingname waar het gaat om de inrichting van onze samenleving. Maar omdat uw perceptie aardig overeenkomt met het VNO/NCW hoofd de Boer die nogal erg gemakkelijk werklozen als Labbekakker wegzet hoop ik dat het zin heeft om u te overtuigen van de noodzaak om onze samenleving vooral humaan te houden.Flexwerk, payrolling en alle vergelijkbare constructies zijn gewoon bedoeld om , in deze tijd van massawerkloosheid, de lonen zo laag mogelijk te houden, De gevolgen ervan zijn zichtbaar in de meeste binnensteden van NL middels een enorme leegstand en een MKB dat goeddeels aan de vingernagels hangt.Het zou u bekend moeten zijn dat het concurreren op loonniveau tov de derdewereldlanden allang een gelopen race is en dat we het vooral moeten hebben van innovatie en arbeidsverhoudingen die op wederzijds vertrouwen berust. Lage loonniveaus horen absoluut niet bij een innoverende samenleving, iets waarover Prof Kleinknecht al jarenlang heel zinnige dingen heeft gezegd.Het houdt slechts bedrijven in stand die vooral opereren op het niveau van achterhaalde producten in hun eindfase, iets dat inmiddels geldt voor het grootste deel van de bedrijven in NL.Rest slechts de waarneming dat uw opvattingen meer thuis horen in het van Rappardmuseum dan in een moderne samenleving.
Hopelijk neemt u de moeite om eens wat literatuur door te nemen zoals Stiglitz en Piketty voordat u uw wel zeer conservatieve meningen hier ventileert.

Ing. A. Koornneef

Heer Koornneef, ook de heren Piketty en Stiglitz kunnen niet om basale economische wetmatigheden heen.

En even wat zaken rechtzetten: ik ben groot voorstander van sociale zekerheid en naar mijn mening zijn bijstandsgerechtigden absoluut geen 'labberkakken'.

Ben het helemaal met u eens dat we niet de concurrentie met de lage lonen landen aan moeten en volgens mij doen we dat ook niet. Het gros van de Nederlanders is goed opgeleid en werkt in waardevolle banen, we zijn niet voor niks een van de welvarendste landen ter wereld.

Maar ik zou ook graag zien dat de wat lager opgeleiden toegang houden tot de arbeidsmarkt. En dat doen we niet door allerlei drempels op te werpen die verhinderen dat mensen aan de slag kunnen (tenzij ze het zelf niet willen, maar da's een ander verhaal).

U bent het toch met me eens dat werk belangrijker is dan thuiszitten?

R. Zwakenberg

Heer Zwakenberg, u weet drommels goed wat ik bedoel. Als u vindt dat mensen niet recht hebben op een minimum loon waarop denkt u dan de economie te laten draaien. U vergeet namelijk het belangrijkste: werk moet lonen en mensen moeten consumeren.. Als mensen moeten ploeteren voor een hongerloontje wie zorgt er dan voor economische groei en denkt u werkelijk dat het gerechtvaardigd is om nog geld te vragen van die mensen om banken te redden?

J. Smid

laat Asscher nu eens bezig gaan met de veel grotere ongelijkheid tussen bv Poolse en Nederlandse werknemers. De Polen zijn veel goedkoper omdat deze mensen massal worden opgelicht en uitgebuit. Vb de pool moet verplicht een zorgverzekering hebben via zijn opdrachtgever. Betaalt daarvoor een hoge basispremie. De collectieve kortingen die de opdrachtgever ontvangt worden doorgezet in een lager tarief naar de bedrijven.

H.F. Meijer

Asscher tracht vraag en aanbod oneigenlijk te beïnvloeden door met verkeerde wetgeving zaken te reguleren.
Het is nu eenmaal een economische realiteit dat bedrijven trachten hun kosten zo laag mogelijk te houden en risico's zoveel mogelijk beheersbaar te maken.
Welnu, als bedrijven opdrachten op projectbasis kunnen uitvoeren met ZZP'ers waardoor aan deze genoemde criteria kan worden voldaan en er extra winst gegenereerd kan worden doen ze dit ook.
Ik begrijp niet waarom een bedrijf in moet zitten of hij of zijn dan fatsoenlijk of sociaal genoeg bezig is.
Daar wordt een bedrijf echt niet voor beloond, het tegendeel is eerder waar.
Jaren geleden waren de ALDI en LIDL negatief in het nieuws door de zgn. slechte arbeids omstandigheden maar het was er wel goedkoop en de keuze bepaald niet slecht.
Voor nagenoeg een iedere bezoeker geen reden om er niet heen te gaan zozeer als op zo een moment economische motieven opeens voor een ieder de boventoon gaan voeren.
Deze lijn kan je doortrekken in de gehele economie dus ook in de verhouding arbeid-kapitaal.
Asscher zijn wet is een gevaarlijk experiment.N.H. Hekker

@Zwakenberg.
Het doet me genoegen dat ook u vindt dat iedereen de kans moet hebben om mee te doen.
U heeft me er echter niet van weten te overtuigen dat het voortdurend verslechteren van de arbeidsvoorwaarden en het grootschalig invoeren van flexwerk uitsluitend is bedoeld om lager opgeleiden aantrekkelijk te maken voor de arbeidsmarkt noch dat dit tot lagere werkloosheid leidt. Wie even de moeite neemt om naar de derde wereld te kijken ziet daar een middeleeuwse vorm van arbeidsrecht,, vaak extreem lage lonen en nauwelijks enige baanzekerheid. Ondanks deze, in uw ogen kennelijk ideale situatie is juist in deze landen de werkloosheid extreem hoog, is er nauwelijks sprake van innovatie en kenmerken deze samenleving zich door een zeer laag welvaartsniveau.Kennelijk wordt welvaart en economische groei niet veroorzaakt door het verslechteren van arbeidsvoorwaarden maar is er iets anders aan de hand.
Overigens heb ik in de boeken van Stiglitz en Piketty ook nergens een pleidooi aangetroffen ten behoeve van beroerde arbeisvoorwaarden en flexwerk, noch enige stellingen rond de vermeende economische wetmatigheid die dit soort arbeidsvoorwaarden noodzakelijk zouden maken.
Dan nog even iets over uw veronderstelling dat werkloosheid vooral lageropgeleiden zou treffen.
Uit de recente rapporten van het ROA blijkt dat werkloosheid niet zozeer wordt veroorzaakt door een lage opleiding maar vooral door een verkeerde studiekeuze en richting. Op dit moment zijn er opvallende veel werkloze academici en mensen die met een hogere opleiding lager gekwalificeerd werk moeten doen. Dat dit tot een enorme verdringing en kapitaalvernietiging leidt zal ook u duidelijk zijn.Hopelijk neemt u de moeite om eens kennis te nemen van deze rapportages.

Ing. A. Koornneef

Heer Koornneef, ik ken de rapportages en u heeft gelijk dat een mismatch in vraag en aanbod ook leidt tot werkloosheid.

Dus naast de mismatch in arbeidsvoorwaarden kunnen we ook de mismatch in kennis en ervaring meerekenen, dan krijg je de paradoxale situatie dat er tegelijkertijd tekorten zijn op de markt en overschotten (=werkloosheid).

De reden dat in Derde wereld landen ondanks een vrije arbeidsmarkt toch veel werkloosheid is komt vooral doordat er een grondig tekort aan bedrijven is. Mensen gaan niet investeren in een bedrijf als er geen juridische zekerheid is. Veel Derde Wereld landen kampen helaas met een enorme onzekerheid op dat gebied. Zodra er politieke en juridische stabiteit ontstaat bloeit en groeit de bedrijvigheid en daarmee de welvaart.

En dan nog, stel dat u momenteel werk zoekt en overal 10% meer vraagt dan de werkgever kan of wil bieden. Hoe groot acht u de kans dat men u aanneemt?

R. Zwakenberg

Heer Koornneef, overigens hoeft van mij de arbeidsmarkt niet overal flexibel te worden, alleen daar waar grote werkloosheid heerst veroorzaakt door te starre regels.

R. Zwakenberg

Heer Koornneef, hoe verklaart u overigens de grote informele sectoren, ook in Nederland? Man, d'r wordt wat afgeklust, gechauffeurd, opgepassen etc en betaald langs informele weg. Als dat allemaal officieel zou moeten dan kon dat allemaal niet meer. Uitbuiting? Ach welnee, veel mensen hebben simpelweg de middelen niet om hoge loonkosten te betalen.

Voor de ZZP-sector geldt hetzelfde, er is wel eens geopperd om een minimum tarief in te voeren voor ZZP-ers, maar daar willen ze mooi niet aan. Beter slecht betaald werk dan helemaal geen werk.

En zo werkt het in alle economische sectoren, dat Piketty en Stiglitz er geen mening over hebben komt omdat elk kind het kan vertellen. Daar hoef je geen professor voor te zijn, als u iets wilt verkopen of verhuren, moet de prijs goed zijn, anders komt er geen deal.

R. Zwakenberg

Deze reactie is verwijderd door het FD omdat de reactie in strijd is met onze spelregels.

FD redactie

Heer Haan, herkenbaar, in veel van dat soort landen kom je alleen aan de bak via 'het netwerk'. En dan zit je natuurlijk goed voor je leven :-)

In NL is dat gelukkig minder en als we er nu ook nog voor zorgen dat de arbeidsmarkt wat soepeler wordt (in combinatie met een goede sociale zekerheid!) dan hoeft niemand meer tegen z'n zin thuis te zitten. Tenzij je natuurlijk iets gestudeerd hebt waar toevallig helemaal niemand op zit te wachten.....

R. Zwakenberg

En wat te denken aan het groeiende leger van vrijwilligers of dat niet de economie verstoord, gratis personeel ,menig werkgever ,zal dat goed uitkomen, het zou verboden moeten worden ,eerlijk is eerlijk loon naar werken, en het verschuilen achter de economische crisis, lijkt mij juist het instand houden ervan profiteren door menig bedrijf, b.v gezondheids zorg. En indirect ziektenkostenverzekering en er zullen legio bedrijven voordeel ,hebben ,ik verneem nog maar heel zelden dat er financieel in geleverd wordt door ziekenhuis directies helemaal niet. Wat zou het fijn zijn als ineens het vrijwilligers leger uitbetaald wordt ,dan gaat het geld zijn natuurlijke verloop hervinden ,van baas naar werkneemster, en niet van overheid naar vrijwilliger. Geld mag dan zijn beloop weer krijgen. En gelukkiger mensen.
De politiek is hier amper mee bezig ,vind het wel best lijkt mij .

M. Welter

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.