40 reacties

Zelfstandigen mogen €7280 van hun winst aftrekken alvorens het IB-tarief op het inkomen wordt losgelaten. Daartegenover staat dat ze AOW- en zorgverzekeringspremie incl. de inkomensafhankelijke bijdrage volledig zelf moeten betalen omdat ze geen werkgever hebben. Afhankelijk van het inkomen ligt daar het grote verschil tussen zelfstandige en werknemer meestal niet. Het grote verschil zijn de werknemerspremies ter bekostiging van de veel te ver doorgeschoten bescherming van de werknemer. Maar ja dat wil de werknemer nu eenmaal, dus moet hij er voor betalen. De zelfstandige betaalt niets maar heeft ook die bescherming niet.

B. Mastenbroek

Ja, ja als we de belastingen voor ZZP-ers verhogen krijgen die allemaal hun oude baan terug.

Mr. J.P. van Barneveld

Misschien dat ambtenaar Teulings eens op wil houden met dit soort populistische taal. Het is zo makkelijk om dit soort uitspraken te doen. Begin liever zelf eens een bedrijf, dat is voor iedereen een nuttige ervaring. De meeste ondernemers zijn 'onbezoldigd ontvanger' van de Overheid: zij dragen de BTW af die in de Schatkist belandt. Daar krijgen zij niets voor terug, behalve een hoop administratie. Geen kwaad woord over de ondernemers.

W.D. Bierens De Haan

Ik heb er bewust voor gekozen om als ZZP'er verder te gaan, ik bouw bovendien pensioen op en heb gezorgt voor onvoorziene omstandigheden zoals arbeids ongeschiktheid.

Alle ZZP'ers worden hier weer als één groep genomen maar laten we het op de juiste manier benoemen en het alleen over de schijnzelfstandigen hebben. De groep die het voor de werkelijke ZZP'ers aan het verpesten is. Doordat zowel die "ZZP'er" als zijn voormalig werkgever/huidige enige opdrachtgever graag wat minder belasting wou betalen.

M. Mol

Mijn verplichte pensioen is al 15 jaar niet geïndexeerd en daarnaast nominaal 16% verlaagd.
Het pensioenfonds geeft aan dat de komende jaren ook niet aan indexatie gedacht mag worden.

Vindt Teulings het vreemd dat mensen van dit soort verplichte voorzieningen af willen?

Mr. B.L.W.P. Versteeg / VHN Notarissen

Inmiddels is er een rapport waar lang op is gestudeerd en over is gediscussieerd. Er is ook een reactie van het kabinet, die verwijst naar ingediende wetsvoorstellen zoals de bestrijding van schijnzelfstandigheid.
Het is een goede zaak dat de wetgever er op bedacht is dat de ondernemer zonder personeel behalve consumeert ook invessteert en reserveert voor zijn bedrijf en dat een werknemer dat niet hoeft te doen.
Zoals uit eerder onderzoek is komen vast te staan zijn de kleine ondernemers de smeerolie van de economie. Laat dit zo blijven.

P.A.C.H. Kerstholt

In mijn ogen is het belastingvoordeel niet desastreus, maar bedoeld wordt het niet opbouwen van pensioen boven de AOW. Ik denk dat dit 2 verschillende dingen zijn.

In de achtergrond is het belangrijk om te snappen dat ZZP'ers als een flexibele schil gezien worden in het arbeidsproces. Gaat het economisch minder, dan vangen zij m.n. de eerste klappen op zoals in de afgelopen jaren. Om toch aan het werk te blijven en eten te hebben worden kosten verminderd door hun, dus geen pensioenopbouw. Daarnaast hebben ZZP'ers ook kosten om netwerken te onderhouden en zo nieuwe opdrachten binnen te halen. In mijn ogen staat dit tegenover de kostenaftrek van € 7.280,-

Terecht stelt Teulings dat het een probleem wordt over 20 jaar, maar dat is geen bevoordeling van belastingen. Ik denk dat de oplossing gezocht moet worden in verplichte pensioenopbouw voor ZZP'ers. Uitvoering hiervan is een lastige, maar kan b.v. ondergebracht worden bij bestaande sectorpensioenfondsen.

Rare stelling van deze voormalige overheidsdienaar.
Raar omdat je het ondernemerschap en de fiscale consequenties daarvan ook moet zien in het licht van de 'rulings' die met grote multinationals worden getroffen en een door de overheid te leveren 'level playing field'. Waarom kan de ZZP'r geen ruling treffen zodat hij helemaal geen belasting meer betaald? O ja, vanwege het algemeen belang, dat moet dan wel door iedereen worden gediend!
Om nog maar te zwijgen over de uiterst dubieuze rol die de overheid (en de vakbonden) spelen in de pensioenfondsen bij de verdeling van de zeggenschap over die fondsen. Wie veroorzaakt nu eigenlijk de lage dekkingsgraad van de fondsen ten voordele van de veel te grote staatsschulden? Helaas voor de ZZP'r zijn er weinig dienstverleners die een echt goed pensioen kunnen leveren zonder er zelf het meeste van in te pikken. Is dat niet het discussiepunt?
Dus over dergelijke kwesties zou de discussie moeten gaan, niet over het ondernemerschap. Des te meer ondernemerschap des te sterker de economische positie van NL.
Het is dus maar net welk belang je vertegenwoordigt.
Het wordt tijd dat de belangen van de ZZP'rs, belasting- en pensioenbetalers serieus worden genomen en niet steeds vanuit de verkeerde (te politieke) belangengroeperingen die dat geld alleen maar voor hun eigen doeleinden gebruiken.

Ir. K. Boodt

Ik ben boekrestaurator en boekbinder en heb geen personeel. Ik ben voor de belastingdienst ook zzp-er. En zoals ik zijn er velen. Niet alleen afgestoten werknemers worden zzp-er.
Op de een of andere manier herken ik ik mijzelf en mijn bedrijf nooit in de verhalen over zzp-ers.

Goed verhaal, wordt tijd dat deze problematiek eens bespreekbaar wordt gemaakt. Overigens genieten werkgevers minstens zo'n groot voordeel als de zelfstandigen anders zouden ze niet zo gemakkelijk afscheid nemen van werknemers. Hun belastingafdracht over de winst (vpb e.d.) is de laatste jaren gehalveerd, als er al sprake is van winstbelasting! Van alle belastingopbrengsten komt ca 80% van burgers en slechts 20% van bedrijven en ondernemers. Gevolg: particulieren draaien op voor reddingsacties die bedrijven door onzorgvuldigheid hebben veroorzaakt.

F. Fontijn

De heren politici hebben kennelijk niet begrepen dat de hedendaagse ZZP'er eigenlijk al sinds mensenheugenis bestaat: de agrariër, de baker, de slager, de groenteman, de visboer etc. etc..
1//Bedrijven hebben ingezien dat het kostbaar is om mensen in loondienst te hebben die duimen zitten te draaien, en schakelen daarom een ZZP'er in. Iéts duurder maar alleen als ze productief zijn. Ik zou niet durven te berekenen wat de bijvoorbeelde de bouwprijzen zouden moeten stijgen als men als aannemer een metselaars, timmerlui, tegelzetters en stukadoors in vaste dienst zou moeten nemen.
2//Dat ZZP'ers geen pensioen opbouwen is natuurlijk absoluut niet waar: Zij dragen keurig netjes Aow-premies af. Tot een Bruto-inkomen van Euro 27557,= heeft men daarmee door de Aow-uitkering een keurige pensioenregeling van 70% ad Euro 19295,=. Verdient men meer dan is een aanvullende regeling verstandig, maar dat dient dan wel élk jaar opnieuw beschouwd te worden. Daarbij moet ook gekeken worden naar toekomstige investeringen e.d..
3//Het animo voor bijdragen in de pensioenfondsen is bij de ZZp'er niet groot. Er mankeert dan ook nogal wat aan die instituten:
-De overheid graait met graagte in de pot van oudedags-centjes;
-Het bestuur bestaat veelal uit uitgerangeerde politici en vakbondsbestuurders die niet geplaagd worden door enige kennis van de materie
-De overheid kan door wijziging van fiscale regimes in één pennenstreek je oudedagreserve minimaliseren.
Door de bezorgdheid van de schrijver acht ik mijn vooroordelen bevestigd.

Ik ben ook zzp-er en voel mij in de regel niet aangesproken door dit soort verhalen. Meestal zijn artikelen over zzp-ers kort door de bocht. Er wordt wat geroepen over zelfstandigheidsaftrek en fiscale voordelen, en daarmee wordt het vergelijk met een werknemer getrokken. Lees zelden iets over het feit dat een werknemer goedkopere aov heeft, doorbetaalde vakantiedagen, in de regel doorbetaalde ziektedagen, indirecte uren ook worden betaald, geen WW vangnet etc, etc. Vele zzp-ers zullen doorgroeien naar een onderneming met werknemers; ondernemingen die nodig zijn om überhaupt werknemers te kunnen hebben. Kortom, het is voor een groot deel appels met peren vergelijken. Pensioenopbouw is zeker een aandachtspunt, maar door de beperking van de aftrekmogelijkheden wordt dat niet bepaald gestimuleerd. Verplichte pensioenopbouw voor zelfstandigen lijkt in ieder geval iets om te overwegen.

M. van Galen

Deze reactie is verwijderd door het FD omdat de reactie in strijd is met onze spelregels.

FD redactie

Als ik als ZZP-er iets niet wil is het een verplichte pensioenregeling. Ik moet nog een jaar of 30 tot aan mijn AOW. Daarom heb ik een paar jaar terug een prachtig huis laten bouwen. Over maximaal 27 jaar (of eerder) is dat huis van mij, en heb ik daarnaast een spaarpot. Ik woon dus in mijn "pensioen", en kan dus nu al genieten van mijn pensioen. Daarbij ga ik überhaupt niet met pensioen. Ik blijf gewoon zo lang werken als dat het nodig is, en als het niet meer nodig is, zolang als ik dat leuk vind. En als mijn geld op is, of ik wordt te oud, verkoop ik mijn villa en ga ik een leuk appartement huren.

Voor zover er sprake is van schijnzelfstandigen, dan betreft het mensen die liever in loondienst zijn, maar waar een werkgever dat onmogelijk maakt. Zoals bijvoorbeeld PostNL. Nederland is altijd heel goed geweest om op brancheniveau afspraken te maken. Waarom dan niet over de verhouding eigen/inhuur personeel?

Ir. C. Vliet

Ik ben ook een ZZP-er. Dat geblaat van die voormalige ambtenaar Teulings slaat helemaal nergens op. Hij heeft een veilige ( top) baan als werknemer. Die man vergeet ook dat een gemiddelde ZZP-er ook alle risico,s draagt als ondernemer.De ZZP-er heeft geen vakantiegeld, doorbetaalde vakantiedagen, ziekte dagen enzovoort. De bakker, melkboer en groenteman vroeger op de hoek van de straat waren meestal ook allemaal ZZP-ers. Die kregen vroeger ook geen kinderbijslag.Het valt mee dat bovengenoemde zwamkous nog niet had aangehaald dat de kinderbijslag bij de ZZP-ers moet worden afgeschaft.

F.A. de Roode

En al die grote jongens met al die voordelen die ze hebben. Google, Starbucks, Coca cola en ga nog maar even door. Waarom altijd de hard werkende man. U meneer Teulings en u Pvda vrienden hebben mooie rijkelijk en vorstelijk betaalden banen. Of zelf dikke bij banen. En riant pensioen en ga nog maar even door.
Schei toch eens uit met al dat stoken en ga eens nu echt uit rekenen wat als die grote jongens al voordeeltjes krijgen en wat ze ontduiken.

C. Duyn

Hoe vaak moet 't nog gezegd worden? De ZZP-er bestaat niet.
Laten we eens kijken naar de onvrijwillig ZZP-er.
In de huidige markt is pensioenpremie voor deze groep vaak niet op te brengen. Feitelijk komen de belastingvoordelen voor die ZZP-ers bij de opdrachtgevers/werkgevers terecht als loonkostensubsidie. Ergo: Haal de belastingvoordelen weg en je hebt er meteen een paar honderdduizend werklozen bij.

J. van Dullemen

Teulings heeft volstrekt gelijk. Het belastingvoordeel wordt bovendien in te lage tarieven naar opdrachtgevers. Het voordeel komt daardoor niet bij de ZZP-er te liggen, maar bij diens opdrachtgever. Per saldo loopt de Staat miljarden aan sociale premies en belastingopbrengsten mis. En om een misverstand uit de weg te helpen, ook een ondernemer die per saldo geen belasting betaalt is verzekerd voor AOW, ANW en WLZ. Subsidies werken marktverstorend, dat is zelfs onder economen geen punt van discussie.

H. Winters

In het zelde interview geeft de Heer Teulings aan dat er veel te veel pensioen gespaard wordt..... ??

Ir. À. Kleine Schaars

Meneer Teulings kan dan wel hoofd van het CPB geweest zijn maar hier zit hij er wel volkomen naast: vergelijkt appels met peren. Hij pikt alleen het belasting "voordeel" eruit en vergeet voor het gemak dat de ZZPer zelf veel meer kosten heeft. Slecht verhaal met een hoog links gehalte.

F. Smit

Zelfstandige ondernemers moeten ook zelf sparen voor hun pensioen. Zonder alle voordelen van collectiviteit. Maar anders dan werkenden, moeten zelfstandigen die substantieel hebben gespaard, over hun pensioenreserves binnenkort een vast % aan de fiscus afdragen bij wijzen van heffing op een door de regering gefantaseerd rendement.

Alternatief is het pensioengeld 'fiscaal vrij' te stallen bij pensioenverzekeraars. Maar na de ervaringen met woekerpolissen is dat slechts een keuze tussen Scylla en Charibdis.

Drs. P.R. Ambagtsheer

Deze reactie is verwijderd door het FD omdat de reactie in strijd is met onze spelregels.

FD redactie

Het gaat in feite niet om de fiscale behandeling van de ZZP-er maar om de van de IB ondernemer.
Terecht wordt er opgemerkt dat zij veel meer risico's lopen dan werknemers. Zowel ondernemersrisico als risico's als arbeidsongeschiktheid, overlijden en langleven risico (pensioenopbouw).
Voor het ondernemersrisico dient m.i. geen fiscale subsidie te bestaan. Het stimuleren van In ondernemers ipv verplichten om andere risico's af te dekken lijkt mij zeer wenselijk. Dit alles binnen de vrijheid van het ondernemersschap. Het fiscaal subsidieren van investering lijkt mij evengoed ongewenst omdat dit IB ondernemerschap bevoordeeld boven vennootschappen.

Resteert wel een fiscaal voordeel voor IB ondernemers. Wat mij betreft moet de startersaftrek blijven.
De winstaftrek en en zelfstandigenaftrek zouden op zijn minst niet verhoogd moeten worden en wellicht kunnen de totale uitgaven aan deze posten bevroren worden. De tijd zal dan de reele waarde van deze aftrekposten verminderen. Daarnaast is het wellicht a la de hypotheekrente aftrek om een lange overgangstermijn in te bouwen en zo de nominale waarde van de aftrek in te perken zonder al te grote onmiddelijke gevolgen. Dit lijkt mij zeer wenselijk en politiek haabaar. Indien dit niet gebeurt vrees ik dat de politiek dit voor IB ondernemers bij de volgende bezuinigingsronde (na de verkiezingen) via een nieuw soort VAR verklaring oplost en dan zijn de rapen pas echt gaar!!

Drs. E. E.a. Pinkse

Het zogenaamde 'probleem' is dat het huidige 'hoge' aantal ZZP-ers onontkoombaar zal moeten resulteren in minder overheid. Tja..

E.O. Olij

Waat blijft de echte directeur van het CPB ?

J. van den Broek

Ik begrijp uit het slot van het betoog van de heer Teulings dat hij van de werknemersverzekeringen afwil?! Om tot die conclusie te komen gebruikt hij een verhaal over belastingvoordeel voor IB-ondernemers, door hem gemakshalve als zzp'ers aangeduid. Vreemde redenering, welke verborgen agenda heeft deze man?

M. Scholten

Er is maar 1 reden dat ik zzp er ben geworden ik wil mijn eigen pensioen bepalen en niet afhankelijk zijn van die grote pensioen fondsen welke regelmatig afgeroomd worden door onze overheid...

Y. Hoekstra

Daar Gaan we weer. Een aap met korte mouwen die lange slagen maakt om iets ( lees; plekje zo hoog mogelijk te vinden) binnen te halen. Ik werk pas bijna 50 jaar als zelfstandige, en hoop nog veel te mogen betekenen in het werk dat ik doe. Voor de volgende jaaaaaren!! En daar hoort geen bemoeienis van welke overheid of verplichting van enig pensioenfonds bij. Daar zorg ik zelf wel voor. Een echte zelfstandige, zo werden we vroeger genoemd, zorgt ook voor zichzelf en zijn geliefden en draait veeeel meer uren per week omdat hij of zij er lol in heeft. Dat polderdenken is verwoestend en tevens denigrerend voor de hardwerkende zelfstandige die echt voor alles zelf opdraait. Dat we enig voordeel kennen lijkt me ook reeel. Want we dragen altijd netjes alle overige belastingen af. Wie kent nog dat mooie verhaal dat we voor extra belasting vele jaren moesten opdraaien .15 jaar geleden werd ze ineens stilgelegd. om een flinke grote pot te vullen die zogenaamd gebruikt zou worden om ondernemers die zijn vastgelopen te kunnen opvangen. Nooit meer iets van gehoord, Maar wel betalen. Wie heeft er ooit met die pot kennis gemaakt??

L. Huivenaar

Weer een artikel van iemand die de praktijk niet of nauwelijks kent en bij een grote groep zelfstandigen (want dat zijn het!) het geld denkt te halen voor de tekorten op de Rijksbegroting. Door de handen uit de mouwen te steken en voor zichzelf te beginnen hebben deze mensen werk. Nee, in de molen van het UWV komen, daar wordt je gelukkig van! Laat Teulings eens ophouden de groep ZZP-ers op een hoop te gooien en er het etiket schijnzelfstandigheid op te plakken. Uit ervaring is het mij bekend dat het gros van de ZZP-ers meerdere opdrachtgevers heeft. De ZZP-er is de motor van de economie! En nu wordt geprobeerd op een goedkope manier deze groep "de nek om te draaien"?

F. Mijlof

De heerTeulings heeft makkelijk praten en natuurlijk met een politieke lading. Teulings zou als geen ander moeten begrijpen dat een groot deel van de belastinginkomsten op werknemers gebaseerd is en men blijft nog steeds proberen om "banen" te creëren terwijl dat model reeds lang achterhaald is.
Die ZZP mensen die nu volgens hem een "voordeel" hebben vanwege hun zelfstandigheid zijn vaak in de steek gelaten door het systeem omdat hun werkgever er wel voor uitkijkt om nog mensen in dienst te nemen met alle fiscale risico's van dien en hierdoor hebben veel ex werknemers besloten om dan maar voor zich zelf te beginnen, iets waar moderne bedrijven dankbaar gebruik van maken.
De ZZP-er is niet meer weg te denken en dus moet de fiscaliteit daar op aangepast worden, want "banen creëren" is hopeloos ouderwets en dus iets wat men in de toekomst kan vergeten!!

Teulings draait de zaak om:

De huidige werkenden betalen al jaren veel meer premie dan voor alleen hun eigen pensioen opbouw voldoende zou zijn. Ofwel de huidige pensionado's roven de pot leeg.

Om dat maar onbegrensd bij de huidige generatie neer te leggen dan ook nog te klagen over gebrek aan solidartiteit ?

IK heb in het verleden ook al eens moeten meebetalen aan de WAZ, wet arbeids ongeschikheids verzekering zelfstandigen. Heeft me E 10.000 gekost zonder enige rechten opbouw. Ben blij dat ik het nu zelf mag organiseren. voor minder geld meer dekking.

Ir. W.K.A. Pels

Artikel Coen Teulings, oud-directeur van het Centraal Planbureau.
Ik gepensioneerd als zelfstandige ondervind de problemen aan den lijve, maar de oplossing wordt op geen enkele wijze aangegeven. Mijn leven lang belasting gegenereerd, omzetbelasting, inkomstenbelasting, vermogensbelasting, onroerendgoedbelasting, loonbelasting, ontelbare toeslagen. Nu ontelbare kortingen op sociale voorzieningen, SVB no way.
Gelukkig heb ik voor mijn medewerkers goede voorzieningen getroffen, zodat zij niet worden getroffen door de digitale vernietigers. Maar toch krijgen ook zij korting op korting op hun pensioens uitkeringsrechten. De route van het geld, duidelijk

Mr. H. van der Hek

Helaas heeft de overheid geld nodig en een gat in zijn hand :-) Wij moeten er voor boeten. Bij de Zzp is nog iets te halen. Helaas staan wij niet zo sterk als multinationals en banken. Banken kunnen het over de balk gooien aan bonussen en speculatie dan krijgen ze staatssteun. Vandaar dat wij nog geen procent rente krijgen als we geld wegzetten en er niet meer geleend word aan bedrijven.

Straks worden de Zzp ers die wel voor zichzelf hebben gezorgd weer gepakt, want daar is nog iets te halen. Het begint al met drie jaar doorwerken, spaart de staat 36000 euro uit voor mij. Dat na 30 jaar Zzp pfff. Het systeem is rot. Voor iemand die interesse heeft googel op mijn naam en fotografie en tekst.

E. Bruinekool

Het is wel grappig allemaal. Overheid en polder zien tot hun afgrijzen dat de echte economie wordt overgenomen door zzp-ers en dat de traditionele werkgever-werknemer verhoudingen, waar ze zo heerlijk grip op hadden, langzamerhand verdwijnen. Ik kijk geamuseerd toe.

H. Laan

Het is inderdaad vermakelijk, dit rammelende verhaal van Dhr. Teulings. Voor ww-ers werkt het wel en voor mensen die willen ondernemen niet? Geen pensioen opbouwen? Boontje komt om zijn loontje?

De arbeidsmarkt verandert, dat heeft niets met de zelfstandige te maken. "Cater to the needs' is wat er gebeurt. Een flexibelere arbeidsmarkt, dat is wat hier gebeurt. Dat de overheid en gelieerde lieden blijven hangen in antieke concepten zoals Dhr. van der Laan ook benoemd is tekenend.

Jammer dat Dhr. Teulings zich nu ook op het krat trekt om hier wat onzinnigs over te roepen.

Ik ben het ook met Dhr. Bruinekool eens dat er een hoge mate van hypocrisie of gebrek aan totaalvisie heerst onder beleidsmakers. De vraag is ook in hoeverre de overheid is een globale economie nog echt banen die "werken" kunnen creeeren.

Kunnen zij zich niet beter focussen op het daadwerkelijk herstructureren van de NL economie en daarbij de heilige huisjes die daadwerkelijk bijdragen aan inefficiëntie aanpakken.

Bijvoorbeeld: een falend UVW, de hypotheekrenteaftrek, regeldruk voor ondernemers et cetera.

R.J.L. Kramer

De economie heeft flexibele arbeidskrachten nodig om te moderniseren. Opdrachtgevers vragen daar om, maar ook veel mensen vinden dat een fijne manier van werken.

De politiek verzuimt om beleid te voeren op het thema "flexibilisering van de arbeidsmarkt". Sterker nog de PvdA lijkt onder leiding van Lodewijk Asscher zelfs in te zetten op een terugkeer naar het verleden met angstwoorden als "Amerikanisering" en "bestaansonzekerheid".

Kleine zelfstandingen moderniseren voor eigen rekening en risico de Nederlandse economie, waar de politiek dat nalaat. Het is nu aan de politiek om een antwoord te vinden hoe onze maatschappij op termijn betaalbaar blijft voor iedereen. Wijzen naar de voordelen van zelfstandigen lijkt niet de juiste weg voorwaarts.

J.F. Huisman

Vanuit een WW-situatie verder gaan als zelfstandige is niet voor iedereen een ideale oplossing... Er zijn mensen die heel goed zijn in hun vak, maar niet echt blij worden van alle administratieve werkzaamheden/verplichtingen. Dit zorgt vervolgens weer voor problemen; te weinig inkomstenbelasting betaald of teveel toeslagen gekregen zijn veel voorkomende problemen.
Ik kom dit in mijn dagelijks werk regelmatig tegen...
Wordt er bij een ZZP-verplichting dan ook een boekhouder-verplichting ingesteld? Dat zou veel problemen in deze categorie voorkomen.

Spreek zo generaliserend over moslims, bankiers of politici en je bent een populist. Spreek zo generaliserend over zzp-ers en je heet oud-directeur van het CPB.

PvdA-ers mogen zzp-ers bashen alsof die niet het gevolg maar de oorzaak zijn van de crisis en worden toch nog met alle égards van de wetenschapper behandeld. Terwijl er niets wetenschappelijks aan 's mans analyse op dit punt is.

Als wetenschapper had hij moeten zeggen dat gezien het succes van het fiscale beleid rond zzp-ers dit beleid ook moet gaan gelden voor werknemers.

Wat betreft de geloofwaardigheid van Coentje; Weet u nog? :

' De euro heeft ons amper economische voordelen gebracht. Het Centraal Planbureau kwam een paar jaar geleden tot de slotsom dat de munt ons gemiddeld een weeksalaris heeft opgeleverd. Maar die berekening moet je met een korrel zout nemen, zegt de toenmalige baas van het Planbureau."

„Het heeft geen enkele zin eromheen te draaien: economisch zijn de voordelen van de invoering van één munt niet zo duidelijk”, zegt Coen Teulings in een interview met De Telegraaf. Hij is tegenwoordig hoogleraar in Cambridge maar was eind 2011 nog verantwoordelijk voor dat euro-onderzoek.

Teulings erkent dat de schatting destijds naar boven is afgerond. „Het meeste onderzoek suggereert dat je de voordelen ook zonder één munt wel kunt halen.” '

J. Beekman

de overheid heeft toch nu zelf een oplossing voor de schijnzelfstandigheid? Er gaat gewerkt worden met modelovereenkomsten, die de overheid nota bene zelf controleert. Daarmee heb je het probleem schijnzelfstandigheid opgelost.

Blijft over als probleem: mensen als dhr. Teulings, die er om de een of andere reden van overtuigd lijken te zijn dat ZZP'ers alleen maar oh zo veel voordelen genieten. Ik ben nu drie jaar ZZP'er, in het begin gedwongen omdat er simpelweg geen werk in loondienst meer was binnen mijn sector, nu uitgegroeid tot echte ondernemer. En inderdaad, ik krijg startersaftrek en zelfstandigenaftrek. Maar wat staat daar tegenover? Geen enkele zekerheid, geen WW (mijn toch geheel zelf opgebouwde WW-recht van 11 maanden verdween na 18 maand ZZP als sneeuw voor de zon). Zelf verzekering betalen, zelf pensioen opbouwen van een inkomen dat echt niet heel hoog is. Ik kan wel stellen dat ik er als ZZP'er per saldo niet heel erg op achteruit ben gegaan, maar absoluut ook niet op vooruit ten opzichte van loondienst. En heb een heleboel zekerheid moeten opgeven. Vind het nog steeds een heel fijne manier van werken, heerlijk zelf bepalen. Maar berichten als dat van staatssecretaris van Rijn gisteren, die weer even een proefballonnetje oplaat dat de overheid per 2017 niet meer met ZZP'ers zou mogen werken, tja daar schrik ik echt wel van. Dan denk ik: laat ons nou gewoon in vredesnaam een keer ons werk doen!

De overheid moet ophouden met dit dubbelzinnige beleid: aan de ene kant flexibilisering stimuleren, aan de andere kant de echt flexibelen straffen.

Daarnaast zie ik zeker ook ZZP'ers die het een stuk minder breed hebben, en voor wie dit de enige manier is om nog enigszins uit de uitkering weg te blijven, om juist nog mee te blijven doen in een economie waar steeds meer vaste krachten worden ontslagen.

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.