Meest gelezen

14 reacties

Ja die voor 70% analfabete migranten, die voor 100% geen Nederlands spreken moeten snel aan het werk zodat ze belasting kunnen betalen. Dat schaffen we natuurlijk in een oogwenk.

Dhr. Mastenbroek

Die andere 1 miljoen Nederlanders die langs de zijlijn staan, hoeven niet snel aan het werk? Waarom blijven wij voetstoots er vanuit gaan dat die mensen hier blijven en nooit meer terug gaan? Opvang bieden is één ding, maar een houdbaar asielbeleid en draagvlak is iets anders. Van die 1 miljoen langs de zijlijn is een hele grote groep die wel wil werken, maar ook geen kansen krijgt. En dan zien een groot aantal van die mensen ook nog eens die migranten voorrang krijgen bij een huurwoning.

Dhr. van der Vliet

Samenvattend: vluchtelingen zouden snel aan het werk moeten, maar de kans dat dat daadwerkelijk gebeurt is bijna nul. Op deze manier wordt de verzirgingsstaat snel onbetaalbaar en zullen we onze sociale voorzieningen in snel tempo af moeten breken. ik denk dat de meeste mensen zich dat in onvoldoende mate realiseren.

Dhr. van Winkoop

Laat ze lekker aan de slag gaan bij het FD.

Olivier van Spaendonck

ja hoor! En de werkloos geworden burger die allang in ons land woont kan net zo lang barsten tot hij voor hetzelfde schijntje gaat gaat werken als een asielzoeker? Trouwens praten we hier over mensen met of zonder verblijfsvergunning? Want die laatste groep is hooguit tijdelijk hier.

Dit is een typisch verhaal in het belang van werkgevers.

Ik ben er tegen dat asielzoekers bij alles en nog wat voorrang krijgen. Want dat zorgt er voor dat er een groot aantal gefrustreerde werkloze burgers ontstaat die op termijn ook niet meer in de hand gehouden kunnen worden.
Niet wenselijk maar ik snap het volkomen.

Dhr. Fabrie

Angst voor een aanzuigende werking? Waarom wordt altijd het woord angst gebruikt? Er zijn ook nog termen als verontrusting of bezorgdheid over. En de negatieve gevoelens bij een deel van de bevolking? Hoe groot is dat deel? Zou best wel eens heel erg groot kunnen zijn omdat iedereen door heeft dat die blijvende extra kosten uiteindelijk door de belastingbetaler opgehoest moeten worden. Voorts zijn er nog aspecten van niet financiële aard. Erg vol wordt het en een vreemde cultuur blijkt niet altijd een verrijking voor de onze.

Han Han Smit

In Duitsland waar miljoenen mensen de komende jaren met pensioen gaan zijn dit soort berekeningen ook gemaakt en zij komen ook tot de conclusie dat de instroom van jonge migranten de welvaart etc. ondersteunt en het arbeidspotentieel verhoogt. Dat we in Nederland ook veel mensen hebben die langs de kant staan heeft helaas niet zozeer te maken met hun bereidwilligheid om te werken maar met de hoge risico's (lees: garantielonen, ziekterisico) die werkgevers voor de kiezen krijgen, waardoor deze gestimuleerd door de nieuwe wetgeving van de PvdA nauwelijks bereid zijn deze voornoemde groepen aan te nemen. De nieuwe lichting asielzoekers kun je scholen, zijn doorgaans jong en het risico voor een bedrijf is betrekkelijk laag, laat staan de loonkosten. Vanuit het perspectief van de asielzoeker zou het wellicht verstandig zijn hun scholing aan te bieden (mogelijk oude LTS systematiek) waardoor zij zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en in Nederland een eigen bestaan op te bouwen. Een deel zal uiteindelijk terug willen naar land van herkomst maar wel met een goede bagage aan skills en mogelijkheden.

Dhr. Versloot

Deze reactie is verwijderd door het FD omdat de reactie in strijd is met onze spelregels.

FD redactie

Ik ben voor integratie van de mensen die naar Nederland komen omdat ze huis en haard hebben moeten verlaten. Ik ben er ook voor om ze snel aan het werk te krijgen. Echter, bovenstaand geneuzel van DNB, het CPB, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis is van nul en generlei waarde als er geen arbeidsmarkt is en we in Nederland niet in staat zijn het probleem van 600.000+ werkelozen en mensen die anderszins langs de zijlijn staan op te lossen.

m Swart

Mensen in nood moeten geholpen worden. Maak geen onderscheid tussen slachtoffers van oorlogshandelingen of een uitzichtloze toekomst. De menselijke universele behoefte is : veiligheid, een menswaardig bestaan en een toekomst voor kinderen. Dat wordt in veel landen niet gegarandeerd en daarom verlaten velen[ ruim 61 miljoen] gedwongen huis en haard. Maar integratie is niet de oplossing voor dit probleem, hoezeer de positie van vluchtelingen ons aan het hart gaat. In de huidige ontwikkelingen in Europa en Nederland zien we een toename van onverdraagzaamheid. Dat moeten we uiterst serieus nemen en niet proberen te bestrijden met negeren.Die onverdraagzaamheid is een logische reactie van mensen die al lange tijd het gevoel hebben er niet toe te doen. Die door de politiek niet serieus genomen worden. Vandaar dat Trump en Wilders meer en meer aanhangers krijgen. Het enige humane antwoord op de mensonwaardige vluchtelingenstroom is een eerlijk antwoord op hun hulpvraag. Dat antwoord moet luiden: Wij gaan jullie helpen een menswaardig bestaan op te bouwen, maar helaas is de ontwikkeling in Nederland en Europa dusdanig dat jullie hier geen enkele kans maken om dat bestaan op te bouwen. Wij gaan jullie wel scholen en verder ontwikkelen, gericht op terugkeer. En we gaan samenwerken met landen die nu niet in staat zijn hun bevolking een menswaardig bestaan te geven. Niet bevoogdend maar op basis van begrip voor de situatie waarin veel landen verkeren.
Let wel: ruim 5 miljard mensen op deze wereld hebben een hartgrondige afkeer van het rijke westen en de V.S.Dat is historisch zo gegroeid. De macht die wij nog dagelijks proberen te handhaven en die ons zoveel rijkdom heeft gebracht wordt gevoeld als misbruik. Als we niet gaan werken aan een verbetering van deze onderlinge verhoudingen, zullen grote bevolkingsgroepen blijven lijden onder het juk van niet capabele bestuurders van hun land.En zullen mensen op de vlucht blijven gaan, op zoek naar een menswaardig bestaan.

martin van Straaten

Nadat het DNB bekend maakte dat het equivalent van ruim 2 miljoen Nederlanders op zoek is naar een baan is dit verhaal van de zg experts natuurlijk een gotspe. Uit Duits onderzoek is al gebleken dat 90% van de immigranten als ongeschoold en vaak als analfabeet moeten worden gekwalificeerd.
Deze groep zal dus, precies waar van diverse zijden voor wordt en werd gewaarschuwd, aan de onderkant van de samenleving worden geparkeerd.Dat dit de druk op de samenleving zal vergroten door stijgende misdaadcijfers en de verdere afbraak van de onbetaalbaar geworden sociale en medische voorzieningen wordt nu zelfs door deze experts voorzien. Doordat pas een fractie van het immigrantenpotentieel, met name uit Afrika, de weg naar vooral Noord-Europa is ingeslagen en de grenzen nog steeds wagenwijd openstaan, staat Europa de dramatische ontwikkelingen te wachten welke Samuel Huntington al jaren geleden heeft voorzien in zijn boek Botsing der beschavingen.
Het is vijf voor 12 waar het betreft de inzet van de NAVO aan de Europese Zuidgrens daar de enorme vluchtelingenstroom het equivalent is van een binnenvallend leger en een veel grotere bedreiging vormt dan de Russen ooit waren. Zelfs ontwikkelingshulp zal geen enkel perspectief bieden gelet op de bevolkingsexplosie welke in de landen van herkomst aan de gang is. Wat nu blijkt is de juistheid van de rapporten van de club van Rome die decennia geleden al voor deze ontwikkelingen heeft gewaarschuwd en werd weggehoond door de Europese elites.

AJ Koornneef

Zolang er in Duitsland en Nederland nog veel werkloosheid onder de "eigen" bevolking bestaat, hebben de vluchtelingen geen schijn van kans. Hier eerlijk en open over zijn naar deze vluchtelingen toe is superbelangrijk.
Ook terugkeer in de toekomst moet besproken worden.
Investering in scholing is voor iedereen belangrijk.

Dhr. Smit

Mijn twee zwagers zijn werkeloos, mogen die even met voorrang behandeld worden?

Geld komt uit de muur of vergis ik mij nu?

Droom lekker verder wereldverbeteraars !

Dhr. Hof

Het valt me op hoe opvallend lichtblauw de regio's zijn waar de beleidsmakers zitten (Amsterdam, Den Haag en Rijswijk).

Dhr. Gevers

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.