Meest gelezen

38 reacties

15 miljoen als ware het gewoon landbouw grond is een probeersel van de staat (he he he effe kijken of het lukt, je kunt altijd nog omhoog gaan)
800 miljoen gedroomd is het tegenover gestelde (gooooh bingo.... ze zijn van mij afhankelijk ik kleed ze volkomen uit he he he)
Hier staat "ons ben zunig" tegenover een soort "cocaïne rush".
Dit wordt mogelijk een verhaal wat diegene met macht, te weten de staat (en gemeentes), vaak spelen om te winnen namelijk eindeloos door procederen.
Zeer effectief.
Helaas voor de staat is er ook nog de wens van België.
Ik vraag mij af of dit kan uitmonden in een Europees recht procedure.
Misschien betaald België straks wel mee
Ik hoop voor de ondernemer dat er een redelijke oplossing komt.
Die 800 miljoen kan hij echter wel vergeten maar dat weet hij zelf ook wel.
Maar ja , dubbel vragen is enkel krijgen en in dat geval is er een mooi om verhaal jaren later te vertellen aan de vriendjes en familie.

Dhr. Smit

5 euro per m2 is meer dan de m2 prijs die momenteel gangbaar is in Walonië. Nu is die rond 3,50-4 euro en rijen boeren die ervan af willen omdat het land relatief weinig opbrengt. Laat de Cloedt z'n grond houden en de boel onder water zetten door zijn eigenbedrijf. Hij heeft dan 300 ha natuurgebied, waarde 1-1,5 mln...

Dhr. Dormans

Deze reactie is verwijderd door het FD omdat de reactie in strijd is met onze spelregels. Reageren onder een gefingeerde naam is niet toegestaan.

FD redactie

yep weer typisch nederlandse bestuur, die met part-time banen, met part-time inzichten wat vluggertjes uit haalt met grond die niet eens in eigendom is... Dom, Oliedom! Stop de pompen, dan ontpolderd het vanzelf...

Dhr. Kaars Sijpesteijn

Onder water zetten kost niets, ze het gemaal maar uit. Het is niet voor niets een polder. 5 Euro per m2 is overbetaald voor landbouwgrond in een perifeer gebied. 270 Euro per m2 is in Friesland een gangbare prijs voor bouwrijpe grond in een woonwijk.

Chris J.B. Moes

De prijs van ongebruikte landbouwgrond zou redelijk zijn. Wat extra voor de frustratie en dat is het dan. Ik ben er geweest en het is gewoon dertien in een dozijn poldergebied.
Zou meneer zelf ontpolderen dan moet hij een slikkengebied exploiteren. Interessant is dan wat de jaaropbrengst zal zijn. De grond onder water behouden als speculatie dat men het later toch weer zal willen inpolderen of als haven of dergelijk zal willen gebruiken heeft ook een onzekere toekomst waar de lange adem wel 25 jaar moet zijn.

Dhr. Zaan

moet speculatie beloond worden? Dacht 't niet.

J.M. Luster

Deze grond is niets waard gezien de bestemming er van. De 5 euro per m2 is dus overbetaald. De eigenaar is een zakenman en een van de rijkste Belgen. Hij probeert de Nederlandse overheid te tillen waar de Nederlandse overheid de Belgische Staat tegemoet komt.

Dhr. Schaik

Het grootste deel wordt uiteindelijk door de Belgen betaald. Het zou dus best wel eenshoger uit kunnen vallen.

Dhr. van der Vliet

De kern van de zaak is niet de prijs van de grond. Waar het om gaat is dat de besluitvorming tot stand gekomen is met de drogreden van ontpolderen voor natuur. Terwijl het wel degelijk een deal was met de Belgen voor de haven van Antwerpen. Dat weet de bevolking in Zeeuws- Vlaanderen al jaren . Daar werd dan nog de drogreden het moet van Europa aan toegevoegd. Terwijl Nederland de polder zelf had aangemeld. Voeg dan nog de door Nederland zelf bepaalde spelregels voor natuurcompensatie toe, waardoor betere voorstellen als het om natuurcompensatie zou gaan geen kans kregen en het spel is compleet. Slecht voor het politieke klimaat en het vertrouwen van de burger in de overheid.

Johanna Boogerd

Gebruik van de Hedwigepolder als industrieterrein is niet toegestaan bij het geldende bestemmingsplan. De marktwaarde van een stuk grond is onder andere afhankelijk van wat het bestemmingsplan toestaat of in de afzienbare toekomst zal/kan toestaan. Gegeven de plannen die de overheid heeft met de polder kan gevoeglijk uitgesloten worden dat de polder ooit nog de bestemming industrieterrein krijgt. De mogelijke waarde van de polder als industrieterrein: nul.

Arjen de Bruine

Hr de Bruine

Dankzij het onder water zetten en het dienen als baggerdepot voor de Westerschelde zijn c.q. worden de havens bereikbaar. Het onderhavige terrein maakt derhalve deel uit van het totale havenplan. Volgens het eliminatie beginsel (in de Onteigeningswet) dienen de kosten en baten over de totale oppervlakte te worden omgeslagen.

Als haven wel flink profiteren van de betere bereikbaarheid en het baggeren, maar allen de verhoogde opbrengsten toe eigenen en de kosten elders leggen, is niet erg netjes!!!!!!

Dhr. Appelman

De domste deal van het kabinet in twee regeer perioden. Wat heeft het onderwater zetten nou met natuur compensatie te maken.

Dhr. Pieters

Helemaal eens met dhr Appelman. de haven kan niet verder groeien zonder deze polder. de Hedwige polder maakt dus deel uit van een groter complex. uitgaand van het beginsel dat men in gelijke situaties gelijk behandeld moet worden is het alleszins redelijk dat ook de eigenaren in de Hedwige polder een zelfde prijs krijgen als wat gronden kosten in het havengebied.

Dhr. van Dorp

Die de Cloedt heeft helemaal gelijk. Hij heeft toch niet om die onteigening gevraagd? En een bestemmingsplan zou in de toekomst zo maar gewijzigd kunnen worden. Quon non. En dan is die grond veel waard. Niemand kan in de toekomst kijken en die grond is voor de Cloedt speculatief. Die laat hij liggen in afwachting van een eventuele bestemmingsplanwijziging. Een rechter zal dat ook zo zien. Door de onteiegening ontneemt de overheid hem de kas op een potentieel hoge winst. Dat worden dure vogeltjes daar in die polder. En wie betaalt dat allemaal? Precies! Jan de domme belastingbetaler. Dus wat maakt het uit?

Dhr. van Ketwich Verschuur

Als België het teveel vind dan stellen ze toch gewoon zelf grond beschikbaar,en wat moet je met het geld op de bank krijg je niets terwijl je er nu nog een leuk rendement op maakt en dat moet je als ondernemer meenemen.
En milieu is onbetaalbaar lees je altijd

Dhr. van den Akker

Het betoog van de heer Appelman is duidelijk en in ieder geval voor mij verhelderend. Met name met betrekking tot het doel van de ontpoldering; baggerdepot. Dat verklaart voor mij in ieder geval waarom ze die polder willen hebben. Wat ik nog steeds niet begrijp is waarom Nederland zich tot allerhande acties en kosten heeft verplicht, terwijl het naar mijn idee toch een project is dat alleen de Belgen, en dan vooral de haven van Antwerpen (een geduchte concurrent van Rotterdam), tot voordeel strekt.
M.a.w. wat heeft/had Nederland te winnen bij deze deal? Iemand?

Erik Sipkema

Meneer Appelman: "Het onderhavige terrein maakt derhalve deel uit van het totale havenplan."

De Hedwigepolder valt onder een Nederlands bestemmingsplan dat, ik herhaal het nog maar eens, aangepast zou moeten worden voordat gebruik als industrieterrein - waar De Cloedt op lijkt te vlassen - in zicht komt. Planaanpassing gebeurt alleen met medewerking van de Nederlandse overheid, en daar kan De Cloedt naar fluiten. Van gebruik als baggerdepot in de zin dat er doelgericht baggerslib gestort zal worden is geen sprake, want in strijd met de natuurbestemming die er volgend op een Belgisch-Nederlands verdrag aan het gebied is toegekend.
Uit Besluit van 14 november 2014, nr. 2014002189
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-34042.html
"Aan de onroerende zaken zijn de onderscheiden bestemmingen Natuur-Estuariene Natuur, Groen en Water en de dubbelbestemmingen Waterstaat-Waterkering, Waarde Natura 2000, Leidingen-Leidingenstrook, Waarde-Archeologie 1, Waarde-Archeologie 3 en Waarde-Archeologie 4 toegekend. "
Dat er slib zal neerslaan in het gebied wanneer het ontpolderd wordt lijkt me duidelijk. Om het gebied derhalve als baggerdepot aan te duiden vind ik nogal creatief.

Arjen de Bruine

Mijnheer de Bruine, u bent kennelijk goed ingevoerd in de materie. Wanneer de polder niet als baggerdepot gaat dienen, ben ik weer terug bij af. Maar kan u mij wellicht vertellen waarom Nederland zich tot deze zaken heeft verplicht, zonder daar zelf (ogenschijnlijk) enig voordeel bij te hebben.

Erik Sipkema

Dhr de Bruine heeft gelijk als het gaat over de bestemmingsplannen. Zo doen we dat in Nederland. Maar overheden en project ontwikkelaars worden hier sterk door bevoordeeld. De vraag is of dit een eerlijke manier is. Verschillende planologische bestemmingen maar met eenzelfde doel zorgt voor een grote ongelijkheid die onrechtvaardig is maar waar rechters de ogen voor sluiten.

Dhr. van Dorp

Ik weet niet welk voordeel Nederland heeft bij de ontpoldering, direct of indirect. Ik ga er van uit dat het niet om een daad van liefdadigheid gaat, en dat de baten voor Nederland ergens anders te vinden zijn. Om wat voor redenen ook heeft Nederland een verdrag getekend. Verdragen brengen verplichtingen met zich mee - in dit geval de plicht tot ontpoldering, en aanwijzing van het ontpolderde gebied als natuurgebied. Geen industrieterrein - geen baggerdepot.

Arjen de Bruine

Iedere Zeeuw en Nederlander hoort tegen dit idiote besluit te stemmen. Geen enkele Nederlander hoort het onder water zetten van grond goed te keuren. Geschiedenis les ? Als dit gedaan wordt, is bekend gemaakt door alle deskundigen, slibt het binnen 5 jaar weer vol. Doelloze actie die de eigenaar een hele grote zak geld zal opleveren en tegen alle logica indruist.
Luctor et Emergo

antony Vermeulen

De door De Cloedt gevraagde E 267 per m2 is zelf voor havengrond / industriële grond ver overbetaald !

De aangeboden !5 mln is al erg veel geld....

Dhr. Pels

@ Dhr. Sipkema ;
Naar ik mij herinner heeft het zelfs nog te maken met de "echtscheiding" tussen Nederland en België (verdrag van London 1839) en het Scheldetractaat (zie verder Wikipedia)

Dhr. van den Berg

Essentie van deze polder is dat zij (los van de bestemmingen) op enigerlei wijze de bereikbaarheid danwel verbeterde bereikbaarheid van de haven Antwerpen als gevolg heeft. Kortom waardevermeerdering
( vermogenswinst) voor die Haven nog te vermeerderen met jarenlange exploitatiewinst.

En de haven met de winsten laten strijken t.k.v. deze particulier is ethisch en morel en ook feitelijk onjuist.

En wat de Rechters betreft. Die laten hun oor liggen bij de taxateurs. Alle partijen staan onder ede. En de taxateurs vinden het fijn als zij de volgende maal wederom voor zo'n klus worden gevraagd. Tja naar wie zullen de Rechters en taxateur hun oor dan laten hangen ( met ingewikkelde redenaties).

En vel van datgene wat hierboven is geschreven is volstrekt irrelevant voor een/de waarde bepaling.
Ik heb hierboven niemand gehoord over schade? Ik heb niemand gehoord over wederbeleggingskosten?? Ik heb ook niemand gehoord omtrent meer te investeren in vervangende grond als de eigenaar vervangende grond wil kopen. Etc, etc etc

Dhr. Appelman

1 Bij nalezing blijkt mij dat het Gewest Vlaanderen een schadeclaim van € 800.000.000 neerlegde bij Nederland.

2 Kennelijk was dit de schade van het Gewest c.q. de Haven. A contrario kan je daar uit afleiden dat het Gewest ca € 800.000.000 zou mislopen als de ontpoldering niet doorging, c.q. dat de haven bij ontpoldering ca € 800.000.000 rijker zou worden door de ontpoldering.

3 Indien de berekening van de schade/meerwaaarde ad € 800.000.000 het Gewest juist is, bewijst dit dat de ontpoldering van gigantische waarde is voor het Gewest c.q. de Haven.

4 Om dan de eigenaar met een fooi de weide wereld in te sturen lijkt mij onjuist/onrechtvaardig. Begrijpelijk derhalve dat de eigenaar thans een prijs vraagt gelijk aan de door het Gewest berekende schade van € 800.000.000.

Kortom het Gewest kan wel pokeren met Nederland, maar die schade zal zij nu moeten onderbouwen. De eigenaar gat op die gegevens zijn prijs van € 800.000.000 onderbouwen.

Tja die eigenaar doet nu exact hetzelfde als het Gewest Vlaanderen met Nederland probeerde te doen. Wat een spel!!!!!

De Rechtbank krijgt nog een hele kluif!!!!!!

Dhr. Appelman

Het blijft nu merkwaardig stil!

Dhr. Appelman

Hij is er achter gekomen, dat de overheid hier haventjes gaat bouwen cq op een andere manier gaat expoliteren

Dhr. Schippers

exploiteren

Dhr. Schippers

Als de Overheid t.z.t. een andere bestemming geeft dan ten tijde van de Onteigening, dan kan de Onteigende krachtens (art 64 ??) de O.W. het afgenomene terug vorderen.

Nou dan zijn ze nog wel wat jaartjes tot elkaar veroordeeld. Dat wens je je ergste vijand niet toe als de Overheid jarenlang tegen je blijft procederen!!!!

Kijk de Fam Poot, je kan geen oneerlijker vijand tegenover je hebben dan de gezamenlijke Overheden/Rechters!

Dhr. Appelman

Wellicht een wat late reactie, maar goed gedurende een drukke werkweek blijt er wel eens wat leesstof liggen.

In het volgende voorstel moeten de voor- en tegenstanders zich kunnen vinden. Anders blijven de standpunten dat het of niks waard is ....of dat het veel waard kan/zal zijn.

Hij krijgt nu 15 miljoen. Wordt er nooit iets gewijzigd aan de bestemmingsplannen dan is daar de kous mee af. Mocht het toch tot bestemmingsplanwijziging komen, laten we zeggen binnen de komende 99 jaar, en de meerwaarde komt uit op bijv. 300 miljoen dan te verdelen met de volgende sleutel.
In de eerste 33 jaar vermindert het bedrag per jaar met 0,5%.
In de tweede 33 jaar vermindert het bedrag per jaar met 1,0%.
In de derde 33 jaar vermindert het bedrag per jaar met 1,5%.

In de loop van de 3 komende generaties ebt het voordeel met toenemende snelheid weg.

Voor- en tegenstanders worden beiden nu bedient.

Harmen De Bondt

blijft ...en bediend

Harmen De Bondt

800 Miljoen is een absurd bedrag. Met die 15 miljoen heeft die man al een goede winst. Ik ben even kwijt waarom Nederland zich hiertoe eigenlijk verplicht heeft. Ik meen dat het met de uitdieping van de Westerschelde te maken heeft. Maar, dat was allemaal ten voordele van de haven van Antwerpen

Dhr. Bedet

De kwestie valt onder Nederlands recht.

Er spelen twee vragen: kan de eigenaar zelf de bestemming verwezenlijken? Zo ja, dan mag de overheid niet onteigenen. Het is de vraag of de eigenaar als baggeraar natuurgebied kan aanleggen. Als dat antwoord negatief is, mag er onteigend worden.

De tweede vraag is de hoogte van het bedrag. Bij onteigening is het uitgangspunt dat de eigenaar schadeloos wordt gesteld: zijn vermogen en inkomen wijzigen er niet door. Wat de rechter dus te doen heeft is de exacte waarde van de grond vaststellen. Het huidige bestemmingsplan en de gebruiksmogelijkheden zijn daarvoor van groot belang. De natuurbestemming en de doelstelling 'onder water zetten' zijn dus een belangrijke factor.

Als de natuurbestemming tot een lagere waarde dan de agrarische bestemming heeft geleid, dan is dat een afzonderlijk traject (planschade).

Dhr. van Voorst

Het kan raar lopen soms. Bijv. De Amsterdamse ZuidAs, was ooit een wandelweg tussen de Schinkel en de Amstel, bij elkaar geschept door jeugdige werklozen. Nu is het een van de duurste stukken grond van Nederland.

Wietske van Raalte

Zelfs in China wordt niet zomaar onteigend. Men bouwt dan gewoon een weg om iemands huis.
In Nederland mag de regering blijkbaar alles onder het mom van algemeenbelang (ook al zit het er dik in dat het alleen het belang in van projectontwikkelaars of bepaalde personen). Een fooi er voor geven is dan blijkbaar afdoende.

C Plug

Laat de polder de polder. Als Nederlander schaam ik me kapot dat regeringsfunctionarissen zo oliedom hebben ingestemd met een bepaald voorstel, wat als gevolg had de opoffering van de Hedwige polder.

De tijd heeft een kennis inzake ingehaald en het zou beide partijen sieren dat nog eens gekeken gaat worden of e.e.a. noodzakelijk is.

Kans hierop: bijna nul, want DE POLITIEK heeft immers al beslist en die is net zo soepel als een biels, dus van geen wijken.
Helaas zijn er onder onze bestuurders mensen, die weinig of niets weten van zaken waar zij toch op de een of andere manier mee worden geconfronteerd en die helaas niet in staat zijn op dat moment de juiste beslissingen te nemen.

Dhr. Beens

Voor 300ha goede landbouwgrond in Nederland ben je tegenwoordig al gauw tussen de €80.000,= tot €120.000,= /ha kwijt...,
⇒ afgerond kom je dan al op tenminste een klein €30-miljoen (het dubbel van de €15-milkjoen die de Staat voor onteigening wil betalen)
De Cloedt kan dus voor de onteigeningsvergoeding niet eens de helft aan oppervlakte landbouwgrond terugkopen van wat hem wordt afgenomen...
en da hebben we het nog niet eens over het verloren gaan aan opstallen en infrastructuur...,
kosten die, mocht de Cloedt elders 'opnieuw' willen beginnen ook weer moet ophoesten/maken om zijn nieuw verworven bezit goed te kunnen bewerken/exploiteren.

Een claim van het vijtigvoudige van wat de Staat de Cloedt biedt mag dan (met €800-miljoen) wat hooggegrepen zijn...;
de geboden €15-miljoen (⇒ c.a. €50.000,=/ha) is niet meervan deze tijd.

Simon Koorn

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn.

Inloggen