Noard-Fryslân Bûtendyks, onderdeel van het beschermde Natura 2000-gebied Waddenzee.
Noard-Fryslân Bûtendyks, onderdeel van het beschermde Natura 2000-gebied Waddenzee. Foto: Sijmen Hendriks/ANP